Algemene beschouwingen Begroting 2023

In de afgelopen 3 jaar zijn veel activiteiten niet doorgegaan en zijn veel niet bestede gelden naar de volgende jaren overgeheveld. Tevens zijn in deze periode de investeringsagenda 1 en de investeringsagenda 2 afgehandeld. Ook hier speelde het probleem van de niet bestede bedragen en de overhevelingen. Er is een bedrag van ca. 90 miljoen besteed aan allerlei projecten. De vraag die echter gesteld moet worden is of Drenthe door deze eenmalige besteding van 90 miljoen er nu beter voorstaat? Het vreemde of liever verontrustende is dat we dat niet kunnen zeggen!

Het geld is wel uitgegeven en we zijn door onze budgetten voor investeringen heen. Bovendien zal de rekening courant van de provincie bij de overheid in 2024 nul worden en zal er reeds in 2024 een bezuiniging van in ieder geval 10 miljoen moeten plaats vinden omdat de begroting dan niet meer sluitend is.
Er spelen in Drenthe 8 grote problemen die maar niet opgelost worden:
1. De Stikstof problematiek. Alle zogenaamde objectieve berekeningen van de stikstof deposities suggereren een nauwkeurigheid en een beheersbaarheid, die er niet is . Erger is dat deze berekeningen en de geobsedeerdheid met de kritische depositie waarden afleiden van het eigenlijke probleem. In Drenthe zijn teveel Natura 2000 gebieden en een verlangen bij politici om de natuur te herstellen. Hogere stikstofdeposities leiden niet tot een sterven van de natuur maar tot een andere natuur. Een natuur, die door ecologen misschien niet zo gewenst is, maar wel natuur. Het streven zou niet moeten zijn om onder de kritische depositie waarden te komen met de deposities maar te streven naar een vermindering tot een niveau waarbij normale landbouw en veeteelt activiteiten nog kunnen plaats vinden. Dit zelfde geldt voor de Bouw en infra werkzaamheden. De kritisch depositie waarden zijn geen maat voor de kwaliteit van de natuur, ze geven bij overschrijding aan dat er een risico is op schade aan sommige stikstofgevoelige planten. Dan verdwijnen die planten maar als daarmee het normale economische leven en het leven van de inwoners mogelijk blijft. Nederland wordt gegijzeld door de ecologen met hun ramp verhalen
2. De natuur moet gered worden. De ecologen vinden, dat de natuur er slecht voor staat, dat betekent, dat allerlei speciale planten mogelijk gaan verdwijnen en dat de natuurlijke aanpassing van de natuur aan veranderende omstandigheden gestopt moet worden. De heide mag geen grasland of bos worden en zandverstuivingen mogen niet dicht groeien met struiken of gras. Met allerlei kunstmatige menselijke ingrepen moet het landschap, dat trouwens het resultaat is van eerder menselijke activiteiten, in een stabiele toestand worden gehouden. Alles verandert, maar de natuur moet in een stabiele toestand worden geforceerd een toestand, die de ecologen als ideaal hebben gedefinieerd. Bovendien komt ook de esthetiek aan de orde, wat is mooie natuur. Percelen bos worden gekapt om het bos mooier te maken, vreemde elementen moeten worden verwijderd om er een meer natuurlijk bos van te maken. De maakbaarheid van de maatschappij is overgewaaid naar de maakbaarheid van de natuur, De ecologen bepalen niet alleen wat natuur is maar ook wat mooie natuur is. Nederland wordt gegijzeld door de ecologen.
3. De PAS crisis. (Programmatische Aanpak Stikstof) Er zijn in Drenthe landbouw bedrijven, die geen Natuurvergunning meer hebben, de Pas melders, Zij zijn te goeder trouw ervan uitgegaan, dat zij konden uitbreiden of dat hun bedrijf geen vergunning nodig had. Hun situatie is nog steeds niet gelegaliseerd. Deze bedrijven worden nu klem gezet, doordat de milieugroep MOB, 50 rechtszaken heeft aangespannen tegen de Provincie met het verzoek tot handhaving. Dit betekent, dat er tegen deze bedrijven zou moeten worden opgetreden, dat de bedrijfsvoering moet worden stilgelegd. De PVV vindt dat de Provincie niet tot handhaving moet overgaan zelfs als er een gerechtelijke uitspraak is om te handhaven. Nederland wordt gegijzeld door de milieugroep MOB.
4. De energiecrisis: er is een crisis maar door het gebrek aan fossiele energieopwekking. Jarenlang zijn gas en aardolie afgeschilderd als kwaadaardige vormen van energie, die zo snel mogelijk moesten verdwijnen. Er zijn onrealistische percentages afgesproken van hernieuwbare energie, die gehaald moeten worden in 2030, 2040 en 2050. Alle energie zou gehaald worden uit wind en zonne-energie. Het probleem van de opslag en het transport werden genegeerd. Nu we afgesloten zijn van de fossiele energie van Rusland blijkt ineens, dat we nog lang niet zonder deze energie kunnen. We hebben nu gemerkt wat voor een hoge kosten dat met zich meebrengt en het zorgt niet alleen voor een armoedeval voor de bevolking, maar bedreigt ook het voortbestaan van grote bedrijven en delen van het MKB! We hebben ook een stabiele vorm van energie nodig, die altijd aanwezig is ook als er geen wind of zonne-energie beschikbaar is. Dit zullen nog lang olie, gas en zelfs kolen zijn, maar voor de toekomst is er absoluut kernenergie nodig. Het is dagdromen om te denken, dat we zonder kernenergie kunnen. We worden gegijzeld door de anti-kernenergie beweging en de hernieuwbare energie gelovigen.
5. De immigratie crisis. We blijven ontkennen, dat er heel veel mensen zijn, die graag in Nederland zouden willen wonen. Veel van deze mensen beroepen zich op het asielrecht, dat helemaal niet bedoeld was om zulke grote aantallen zogenaamde asielzoekers op te vangen. De immigratiecrisis lijkt nu in schijn teruggebracht tot een organisatieprobleem. Hoe organiseren we zo efficiënt mogelijk dat er grote aantallen immigranten kunnen worden opgevangen in Nederland en Drenthe. Alle burgemeesters worden door de Commissaris van de Koning dringend verzocht om mee te werken aan steeds grotere groepen immigranten, die door mensen smokkelaars naar Ter Appel worden gebracht. Naastenliefde en solidariteit worden vertaald in onbeperkte gastvrijheid. We worden gegijzeld door de naïeve burgers en allerlei vrijwilligersorganisaties, die immigratie goed vinden en die menen dat de nadelen van de immigratie wel meevallen.
6. De woningcrisis: in Drenthe is alleen op te lossen, als de Gemeenten toch bouwvergunningen blijven afgeven en zich niet laten beperken door de stikstofregels. Bovendien zou ook woningbouw in de natuur mogen plaatsvinden. Nieuwe woningen zouden vooral ter beschikking moeten komen aan Nederlandse woningzoekenden en de woningen zouden voor 50% ter beschikking moeten komen voor de bewoners van de eigen gemeente.
7. De mobiliteit: het probleem van de bereikbaarheid van de twee grootste steden in het Noorden wordt maar niet opgelost. De verdubbeling van de N34, nu een 2-baans autoweg, met files tijdens de spitsuren en veel dodelijke ongelukken sleept zich maar voort. Tien jaren geleden is deze huidige 2-baansweg opgeleukt met een groene streep als ‘middenberm’ en geluidsribbels aan de zijkanten en een onzinnige rotonde bij Gieten. Er moet nu zo snel mogelijk een vierbaansweg komen niet alleen om de doorstroming te bevorderen, maar ook om de OV-verbinding tussen de twee steden te verbeteren. Tenslotte moet Emmen via een dubbel geëlektrificeerde spoorbaan verbonden worden met Hoogeveen. Dan zijn alle grote steden in Drenthe via het spoor goed en te bereiken en heeft Emmen niet alleen een snelle verbinding met de randstad, maar ook met Groningen en Leeuwarden. De oostelijke Neder-Saksenspoorlijn is geldverspilling en het resultaat van een goede lobby voor een onzinnige spoorverbinding. We worden gegijzeld door deze lobbygroep.
8. De klimaatcrisis: volgens de berichtgeving is het een wonder dat we allemaal nog leven en dat we niet gestikt zijn in de CO2, niet gaar gekookt zijn door de temperatuurstijging, niet verdronken door de zeespiegelstijging en niet verhongerd door de droogte. De christelijke onheilsprofeten van vroeger zijn nu vervangen door klimaatonheilsprofeten. Een ding is hetzelfde gebleven we moeten volgende nieuwe onheilsprofeten ons leven drastisch veranderen en zij weten hoe dat eruit moet gaan zien. Deze benadering zal niets oplossen, maar er wel voor zorgen, dat ontwikkelingslanden een rekening bij ons zullen neerleggen van wege de klimaat schade. De klimaatonheilsprofeten geven immers toch zelf toe, dat het de schuld is van het Westen. We worden gegijzeld door de Klimaatonheilsprofeten.

De begroting straalt uit, dat er op de ingeslagen weg kan worden doorgegaan. De PVV is van mening dat dit niet kan. De financiën zijn niet in orde en het beleid deugt niet. De tijd van zomaar veel geld uitgeven is voorbij en er moeten een aantal heilige huisjes worden aangepakt:

• Het aantal Natura 2000 gebieden moet worden gehalveerd.
• De Kritische Depositie Waarden voor stikstof hoeven niet overal gehaald te worden.
• De natuur mag zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en hoeft niet gered te worden of mooier gemaakt te worden.
• De opvang van immigranten in Drenthe, moet een onderwerp worden in Provinciale Staten, besluiten over de opvang mogen niet genomen worden door de Commissaris van de Koning en de Burgemeesters.
• Geen gedwongen opvang van immigranten in Gemeenten.
• Geen gedwongen uitkoop van boeren vanwege de stikstofcrisis.
• Verstrekken van woningbouw vergunningen ondanks de stikstofcrisis.
• Snelle verdubbeling van de N34 en aanpassing van het verkeersplein Gieten.
• Geen Neder-Saksen-spoorlijn, wel een dubbele spoorbaan Emmen-Hoogeveen.

Dit andere beleid kan er alleen komen als er een andere samenstelling van GS komt (Gedeputeerde Staten, het Provinciebestuur), De tunnelvisie, dat een groene toekomst en wind- en zonne-energie dé visie is voor de toekomst moet worden opengebroken. GS moet het tegengeluid dat ook in de maatschappij bestaat zichtbaar en hoorbaar maken. Het vertrouwen in de overheid is nog nooit zo laag geweest. We mogen blij zijn als 50% van de stemgerechtigden gaat stemmen en als dan ook nog 25% van hen die zijn gaan stemmen buiten spel wordt gezet, dan zijn we de Democratie aan het ondermijnen. 25% van de partijen hebben de afgelopen jaren systematisch niet deel genomen aan GS. GS en PS vormen het bestuur voor alle inwoners van Drenthe en niet alleen voor stemmers op bepaalde politieke groeperingen. De oplossingen van GS moeten door een zo groot mogelijke meerderheid worden ondersteund. Door het tegengeluid in GS een stem te geven zullen de discussies ongetwijfeld moeilijker worden, maar ze zullen ook leiden tot meer realistische keuzes. Een beleid in Drenthe, dat door meer bewoners wordt herkend, ook door degenen die niet zijn gaan stemmen.

Een ander beleid is ook nodig in Den Haag, waar ambities in wetten met onrealistische normen worden vastgelegd. De percentages zijn ambities, die worden nagestreefd en die niet in wetten thuis horen, omdat het dan normen worden waar iedereen zich aan moet houden dus ook de Overheid. De Overheid wordt nu door milieugroepen (o.a. MOB, Greenpeace, Milieudefensie) via de rechter gedwongen om zich aan de eigen ondoordachte normen te houden. De Overheid heeft dan een groot probleem omdat het ze zich niet kan houden aan de ambities, die ze zelf heeft vastgelegd in wetten.
Allerlei actiegroepen kunnen zich via de wet beroepen op het algemeen belang en dat vervolgens claimen om rechtszaken tegen de overheid te voeren. Zij hebben op deze manier veel te veel macht gekregen. Het is daarom nodig dat de overheid veel zorgvuldiger en terughoudender is als zij normen vastlegt in een wet.
De wetten, die het actiegroepen mogelijk maakt door een beroep te doen op het algemeen belang processen kunnen voeren tegen de overheden, dienen te worden aangepast of ingetrokken.

Waarbij door de PVV ook een drietal moties is ingebracht:
Motie Geen Neder-Saksenlijn
Motie Beleid t.a.v. PAS-melders
Motie Geen gedwongen uitkoop boeren

Uitgesproken door Nico Uppelschoten tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 9-11-2022 tijdens de Algemene Beschouwingen bij de behandeling van de Begroting 2023.