Provinciale Staten in vergadering bijeen op 9 november 2022 bij de behandeling van de begroting 2023, Statenstuk 2022-76,

Constaterende:

• dat er in laatste Stikstofrapport van Dhr. Remkes ‘Wat wel kan’ van 5 oktober 2022 geadviseerd wordt om binnen 1 jaar 500 – 600 z.g.n. piekbelasters op te kopen
• dit rapport duidt deze piekbelasters nader aan met ‘Deze ondernemingen zijn evidente piekbelasters, gelegen nabij kwetsbare Natura 2000-gebieden.’
• en dit rapport stelt vervolgens ‘Ik heb de indruk dat de groep piekbelasters voor het grootste gedeelte bestaat uit agrarische ondernemers, waarvan een flink deel intensieve veehouderij’.

Overwegende:

• dat de genoemde termijn van 1 jaar die in bovengenoemd rapport wordt geadviseerd aan het Rijk onhaalbaar lijkt zonder gedwongen uitkoop als methode van vervreemding
• dat tot dusverre vrijwilligheid bij vervreemding van gronden en bedrijven door de Provincie Drenthe het uitgangspunt is en dient te blijven

Spreken uit:

• dat Gedeputeerde Staten van Drenthe in géén geval dient mee te werken aan gedwongen uitkoop van agrarische bedrijven in Drenthe

en gaan over tot de orde van de dag.

Namens de PVV Drenthe,         Namens Forum voor Democratie,
Nico Uppelschoten                    Hendrikus Velzing

Stemming: vanwege de uitdrukkelijke toezegging van GS (Gedeputeerde Jumelet) 'dat gedwongen uitkoop niet gaat gebeuren' hebben we de motie ingetrokken

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief