Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 9 november 2022 bij de behandeling van de begroting 2023, Statenstuk 2022-76,

Constaterende dat

1. in de begroting opnieuw wordt aangedrongen op de realisatie van de Neder-Saksenlijn
2. het onwaarschijnlijk is dat én de Lelylijn én de verbetering van bestaand spoor in Nederland én de Neder-Saksenlijn doorgang vinden
3. de Neder-Saksenlijn de spoorverbindingen in Drenthe niet wezenlijk verbeteren
4. de Neder-Saksenlijn een enkel-spoors dieseltrein verbinding zal zijn.

Overwegende dat

1. een goede treinverbinding tussen de vier grote steden in Drenthe een groot goed zal zijn
2. een goede treinverbinding van Emmen met Groningen, Leeuwarden en de randstad van groot belang is
3. het aanleggen van een nieuwe treinverbinding een langdurige planning vereist en om aanzienlijke investeringen gaat
4. er ongetwijfeld een keus gemaakt moet worden in de besteding van de financiële middelen tussen spoorverbindingen en wegverbindingen.

Spreken uit dat

1. de aanleg van de Neder-Saksenlijn geen prioriteit meer heeft;
2. een aanleg van een directe treinverbinding Hoogeveen Emmen via Dalen een hogere prioriteit heeft;
3. de verdubbeling van de N34, de verbinding van Emmen met Groningen, de absolute prioriteit heeft;

en gaan over tot de orde van de dag,

Namens de PVV Drenthe          Namens Forum voor Democratie,
Nico Uppelschoten                    Hendrikus Velzing

 Uitslag Stemming: alleen PVV voor, alle overige partijen tegen

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief