Motie ´Beleid t.a.v. de PAS-melders´

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 9 november 2022 bij de behandeling van de begroting 2023, Statenstuk 2022-76,

Constaterende:

• dat er in de Provincie Drenthe een groot aantal agrarische bedrijven is waarvan de Natuurbeschermingsvergunning destijds d.m.v. een PAS-melding gelegaliseerd is op grond van de toenmalige wet en regelgeving
• dat door de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 deze werkwijze met terugwerkende kracht in formele zin wordt teruggedraaid
• dat er 50 handhavingsverzoeken gedaan zijn bij de Provincie voor PAS-melders in Drenthe.

Overwegende:

• dat het Rijk heeft aangegeven dat al deze meldingen, voor zover geheel of gedeeltelijk gerealiseerd, door de overheid alsnog gelegaliseerd gaan worden
• dat het Rijk aangegeven heeft in haar rol als bevoegd gezag niet actief te gaan handhaven op deze meldingen
• dat het Rijk de Provincies gevraagd heeft dit ook niet te gaan doen
• dat van de Drentse overheid verwacht mag worden dat deze als een betrouwbare overheid beschouwd kan worden
• dat er momenteel grote onzekerheid is in de sector en dat wij deze dienen te verminderen.

Roepen het College van gedeputeerde Staten op:

• duidelijk uit te spreken dat de Provincie Drenthe niet handhavend zal optreden tegen deze PAS-melders, al dan niet gedwongen door derden

en gaan over tot de orde van de dag.

Namens de PVV Drenthe,          Namens Forum voor Democratie,
Nico Uppelschoten                     Hendrikus Velzing

Uitslag stemming: PVV en (FvD afwezig) voor, overige partijen tegen