Provinciale Staten in vergadering bijeen te Assen op 3 oktober 2018, ter behandeling van statenstuk 2018 – 846, Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018,

kennis genomen hebbende van: de uitspraak van de Raad van State 18 mei 2016 onder nr. 201503574 in zake de bezwaren ingediend tegen de vestiging van een Factory Outlet Centre (FOC) in Zevenaar;

De PVV is blij dat er eindelijk iets gebeurd aan de Hunebed Highway. Sinds wij deel uit maken van de Provinciale Staten van Drenthe hebben wij er voor gepleit om het halfslachtige beleid ten aanzien van belangrijke verkeersaders tussen de grotere steden in het Noorden om te buigen naar een op de werkelijkheid gebaseerde erkenning van de situatie. En, wat natuurlijk belangrijker is, om daar ook werkelijk iets aan te doen!

De PVV zal in de a.s. besloten vergadering van Provinciale Staten (12-7-2017) vragen om volledige opheffing van de geheimhouding van het onderzoeks-dossier Eurochamp. Er bleek n.l. in het hele dossier niets te vinden dat zoveel gewicht in de schaal kan leggen dat dit nog verdere geheimhouding rechtvaardigt. Bovendien hebben alle betrokkenen die het aangaat de gelegenheid gehad om bezwaar te maken op onderdelen die wat hun betreft niet openbaar gemaakt zouden moeten worden, maar daarvoor heeft niemand zich gemeld.

Kortom het voorstel van de Provincie om toch nog weer een hele lijst met stukken uit te sluiten van openbaarmaking berust nergens op!
Zie ons amendement op statenstuk 2017-804 over de opheffing van de geheimhouding: 

Onderstaande behandeling van de voorliggende Omgevingsvisie (OGV) en de Provinciale Omgevingsverordening (POV) bestaat uit 3 delen:

a. Noodzaak en kosten van de Energietransitie; die leidt tenslotte tot de hier ‘geïntroduceerde’ energielandschappen
b. Pleidooi voor uitstel behandeling
c. Vragen en voorstellen tot aanpassing
Vanwege de tijd ga ik nu niet in op wat we goed vinden, dat komt wel in PS eventueel, maar beperk ik me te deze 3 punten.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief