Verkiezingsprogramma PVV Drenthe 2019

Vóór het behoud van een mooi Nederland en Drenthe waarin we goed kunnen leven.

#STEM_ZE_WEG!   #Stem_Rutte_weg!

U heeft nu de kans om deze regering te beletten haar onzinnige maatregelen door te zetten; De Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer en U kunt er nu voor zorgen dat ze daar GEEN meerderheid meer hebben

Daarom is gezond verstand in Provinciale Staten en de 1e kamer van groot belang, om te
- Stoppen met het overhaaste Klimaat- en Energiebeleid! Kost onvoorstelbaar veel geld en lost hélemaal niets op. Gevaarlijke klimaat opwarming door CO2 is een mythe! Wilt u meer lezen..
- Stoppen met immigratie-bevordering en het huidig vluchtelingen/asielsysteem. Onze cultuur wordt bedreigd met de ondergang. Wie de islam importeert, wordt sneller dan gedacht zelf geïnfecteerd door de islam. Geen Islamisering van Nederland.
- Stoppen met steeds verdere uitholling van onze verzorgingsstaat en het uitpersen van de modale burger. En dit alleen ten behoeve van toename van bureaucratie en macht van de staat, Europese Unie, etc.                                                  

Busje PVV Emmen 7 febr 2019

Wat wij willen:

Ruimtelijke ordening
• Dat de burgers niet op hoge kosten mogen worden gejaagd met maatregelen die praktisch niets oplossen. Er is voldoende gas en olie beschikbaar om doelgericht te zoeken naar oplossingen, waarbij alle opties open moeten blijven. Bekende wetenschappers wijzen op de onterechte paniek over Klimaatopwarming.
• Een draagvlakonderzoek onder de bewoners in de omgeving van projecten die een grote impact hebben zoals wind- en zonneparken, waterbergingen enz. Bovendien moeten betrokkenen ruim op tijd en effectief geïnformeerd worden. Want de politieke elite weet niet wat de bewoners willen.
• Goede schadeopname en rechtvaardige vergoeding van schade bij projecten die in het algemeen belang zijn maar op particuliere schaal schade veroorzaken zoals bv. bij gas-winningsgebieden .
• Houdt Drenthe mooi en aantrekkelijk! Het grootste bezit van Drenthe, het landschap, niet vernielen met windturbines en zonne-akkers
• Nulmeting over hoorbaar en onhoorbaar geluid in alle zoekgebieden voor windenergie

Cultuur
• Géén nieuwe moskeeën en géén islamitische scholen in Drenthe.
• Géén boerka’s, nikab’s of hoofddoeken voor ambtenaren en bestuurders.
• Géén asielzoeker-centra in Drenthe.
• Zie het wetsvoorstel van de 2-Kamerleden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen en de Memorie van toelichting op dit wetsvoorstel.

Verkeer en vervoer
• Verlaging van de opcenten (wegenbelasting). Vanwege de grote afstanden en het beperkt openbaar vervoer moeten bewoners van Drenthe veel gebruik maken van de auto.
• Een goede verbinding tussen de twee grootste steden van het Noorden , Emmen en Groningen,(N34) vraagt om een 4-baansweg, waardoor het personenvervoer , goederenvervoer en het openbaar vervoer veilig en snel kan plaatsvinden.
• Groningen airport Eelde verdient dezelfde status als het overige openbaar vervoer, onderhoud van wegen en vaarwegen enz. Het is belangrijk voor de bereikbaarheid en ontwikkeling van het Noorden.

Huisvesting
• Voldoende sociale woningen. Tot dan permanente bewoning van recreatiewoningen gedogen.
• Géén voorkeursbehandeling voor statushouders (asielzoekers) bij toewijzing van woningen.
• Voldoende verzorgingstehuizen voor ouderen in Drenthe, niet iedereen die thuis kan wonen wil thuis blijven wonen. Veel alleenstaande ouderen worden daar nu toe gedwongen bij gebrek aan verzorgingstehuizen.

Economie
• Meer maakindustrie naar Drenthe voor de noodzakelijke werkgelegenheid
• Het project op en rond het TT-circuit mag uitgroeien tot een moderne en grote toeristische zone, waar winkels (Factory Outlet Center) en attracties zijn. Formule 1 races welkom.
• Bij het dierenbestand in Drenthe horen geen wolven, het vee moet beschermd worden. De wolf mag worden geweerd.
• Géén waterbergingen, en moerassen in Drenthe. Er is al te veel landbouw- en weidegebied verloren gegaan.
• Minder ambtenaren, minder regels voor inwoners en bedrijven.

Aanvullende Bijlage:

Over Ruimtelijke Ordening:
De visie Retail/Detailhandel van de provincie leidt tot een versnippering van de inzet van middelen over een beperkt aantal plaatsen, het zou veel beter zijn als de provincie in zou zetten op de verwerving van een aantrekkelijk activiteitencentrum in Drenthe zoals een Factory Outletcentrum op het TT-terrein, aantrekkelijk voor Inwoners en toeristen.

Stimuleren van recreatieve plannen.

Bevorderen van een stevig kleine kernenbeleid en vitaal platteland door het honoreren van initiatieven van burgers.

Geen CO2 opslag; geen opslag kernafval

Over Natuur en Milieu:
De provincie heeft momenteel gepland om meer dan 700 miljoen euro uit te geven aan nieuwe natuur. Dit t.b.v. de bescherming van de door de provincie zelf aangewezen Natura-2000 gebieden, waarvoor verdere verdrassing en vermoerassing nodig zou zijn. Dit vinden we in deze tijd niet te verantwoorden. In de afgelopen 10-tallen jaren is het areaal aan natuur in Drenthe al enorm vergroot. De vraag is of de natuur daar beter van geworden is, denk daarbij aan de weide en akker-vogels, die zijn er steeds minder. Deze uitbreidingen gaan ten koste van de gebieden die voor landbouw beschikbaar zijn en zorgen er ook voor dat de resterende landbouwgebieden steeds grootschaliger worden wat ook weer in tegenspraak is met de eigen doelen voor natuur en landschap in Drenthe. Zo heeft de provincie ook een Beekdalenvisie ontwikkeld die er toe leiden zal dat groten delen van de nu nog voor de zgn. Robuuste landbouw beschikbare gebieden omgezet zullen worden in Wateropvang-gebied (lees verdraste natuur) en her-meanderende beekdalen (uitbreiding natuur). Ook de Waterschappen hebben hier reeds onder Provinciale druk mee ingestemd. Dit dient alleen onder vrijwilligheid en onder compensatie voor vervangend Robuust landbouwgebied plaats te vinden. (Zie onder Over Economie) Natuur hoeft niet altijd boven economie te gaan.

In Nederland en in Drenthe is er geen ‘Wilde Natuur’, alle natuur hier is het werk van menselijk handelen, de natuur is hier een parklandschap. En daarom toegankelijk voor alle inwoners en moeten er soms keuzes gemaakt worden om een gewenst natuurbeeld te verkrijgen, d.w.z. ingrepen zijn soms nodig om b.v. de akker- en weidevolgels weer in voldoende mate terug te krijgen in Drenthe. Dan kan het nodig zijn om predatoren te bestrijden, ook in de natuurgebieden.

Over Cultuur:
Verlagen van kunstsubsidies: door de overheid gesubsidieerde kunst is niet nodig.

Sport is een gemeentelijke taak, incidenteel kan de provincie bijspringen bij investeringen met een bovenregionale betekenis. Eenmalige internationale sportevenementen dient de provincie niet te organiseren en te steunen.

Bescherming van het Drents cultureel erfgoed. Het Drents museum is Provinciaal bezit maar moet zoveel mogelijk in haar eigen middelen zien te voorzien. De provincie mag wel ondersteuning bieden aan de historische cultuurgoederen maar dient de eigentijdse cultuur aan de gemeenten over te laten. Geen sponsoring van tijdelijke landschapskunst, toneel, muziekevenementen etc.

Stoppen met subsidies voor marketing Drenthe: Drenthe verkoopt zichzelf wel.

Veenhuizen alleen UNESCO erfgoed als het leidt tot meer werkgelegenheid, het is geen doel.

Over Verkeer en Vervoer:
De kwaliteit van het hoofdverkeerswegen-net (autosnelwegen en provinciale autowegen) is van groot belang voor inwoners en economie van Drenthe. Daar waar nodig dienen extra rijstroken aangebracht te worden. Verdubbeling van de N34 (Emmen-Groningen) en de Frieslandroute dienen prioriteit te krijgen. Ook de rotonde bij Gieten (kruising N34/N33) dient verbeterd te worden en de aansluiting van de N34 op de A28: een extra rijbaan tussen Zuidlaren en Groningen zal helpen tegen de spits-opstoppingen. Extra treinverbindingen zijn enorm kostbaar en helpen bus en vrachtverkeer niet, daarom ligt onze prioriteit bij de wegen. Die zijn ook belangrijk voor het Openbaar Vervoer.

Openbaar Vervoer (OV) dient in principe voor iedereen beschikbaar te zijn, ofwel in de vorm van bus en/of trein of in de vorm van de Publiek Vervoer (gemeenten) of Regiotaxi (provincie). De Hub-taxi, die recentelijk de Regiotaxi vervangen heeft, dient de kosten en de kwaliteit van de dienstverlening tenminste terug te brengen op het niveau van de Regiotaxi. Dan kunnen sterk onrendabele lijnen komen te vervallen, want kosten van tientallen euro’s per km/passagier zijn niet te verantwoorden aan onze inwoners. We geven de Hub-taxi de kans om zich te bewijzen maar bij disfunctioneren moeten we terug naar de Regiotaxi. Het OV dient betrouwbaar, veilig en schoon te zijn. De duurzaamheidsaspecten zijn daaraan ondergeschikt. Ook dienen asielzoekers en mensen met een verblijfsstatus zich te houden aan de regels en ook te betalen voor hun OV! Extra benodigde veiligheidsmaatregelen dienen verhaald te worden op het COA (Min. van Justitie). Bij het OV heeft goede toegankelijkheid voor iedereen, dus ook voor mensen met een lichamelijke of andere behindering, prioriteit. Dat geldt ook voor het afrekensysteem bij het busvervoer.

Over Huisvesting:
Minder regelgeving dient hier waar mogelijk toegepast worden, de gemeenten bewaken in eerste instantie het beeld van hun bebouwde oppervlakten. De Provincie zou meer bebouwing toe mogen staan aangrenzend aan de huidige bebouwde kom. Hierdoor wordt het mogelijk dat ook jongeren en starters kunnen wonen in hun eigen dorp, die zijn nu vaak gedwongen te verhuizen naar een grotere plaats.

De wachttijden van enkele jaren in Drenthe voor sociale woningen komen natuurlijk niet uit de lucht vallen. Het beleid van de afgelopen jaren van forse immigratie (‘vluchtelingen’, economische immigranten, asielzoekers) heeft hiervoor wel consequenties! Daar komt een constante inkomende stroom aan gezinshereniging nog bij. Onze woningmarkt raakt hierdoor overspannen. De PVV zegt: ‘Stop de illegale immigratie en zet alle illegalen en criminele statushouders en criminelen met een dubbel paspoort uit ons land!’. Dat is gewoon gezond verstand gebruiken.
 

Over Economie:
Belangen van ondernemers gaan voor belangen van natuur- en milieuclubs. Linkse idealen mogen bevordering van werkgelegenheid en economische ontwikkeling niet in de weg staan.

Glasvezel-uitrol in de ‘witte gebieden’ (daar waar snel internet voor marktpartijen niet interessant is) dient zoveel mogelijk ondersteund te worden door de provincie indien er van onder af in deze gebieden goede initiatieven met voldoende deelnemers zijn. Snel internet is van groot economisch belang. Samenwerking tussen en fusies van de initiatieven dient door de Provincie gestimuleerd te worden. Hierdoor verbetert de stabiliteit en verlaagt het de kosten van de netwerken. De PVV vindt dat de initiatieven zelf z.s.m. dienen te beschikken over een voor het bedrijfsleven normale financiële reserve t.b.v. de continuïteit.

De agro -sector (landbouw, melkveehouderij en agro-industrie) is voor Drenthe qua werkgelegenheid de belangrijkste economische sector en moet daarom gekoesterd en niet weggepest worden. Deze sector biedt zelfs 70% meer werkgelegenheid dan de toeristische sector in Drenthe. Daarom stoppen met verdrassing en vermoerassing. Ook toerisme moet de gelegenheid krijgen zich te handhaven en te ontwikkelen.

Zolang er geen duidelijkheid is over een goede schadeafhandeling van aardbevingsgevolgen in een gebied en wat de gevolgen zijn van de grootschalige gaswinning van daaraan aangrenzende gebieden zoals Noord en Oost-Drenthe dient de gaswinning in die gebieden opgeschort te worden.

De huidige Retailagenda (subsidie voor winkel-kernen van de 5 Hema gemeenten) versnippert teveel de beschikbare middelen, er zou eerder ingezet moeten worden op iconische projecten.

Taalachterstand is in ZO en Z-Drenthe nog steeds een probleem en draagt bij aan de economische achterstand die een deel van de bevolking in deze gebieden heeft. De Provinciale programma’s om dit terug te dringen verdienen alle steun.

Eenvoudigere regels voor kleinschalige opvang toerisme.

Zoveel mogelijk geld uit Brussel terughalen (subsidies EU). Wel dienen de subsidies goed besteed te worden.

Over Zorg:

Dat er goede regionale ziekenhuizen in Drenthe zijn en blijven vindt de PVV van groot belang! Dit betekend niet dat de Provincie mede-eigenaar dient te worden van ziekenhuizen of zorginstellingen.

Over Bestuurlijke Organisatie:

Provinciale Staten beperkt zich tot de kerntaken, dat dient het uitgangspunt te zijn. 

Gekozen commissaris van de Koning

Kleinere en efficiëntere provincie: minder Statenleden, minder Gedeputeerden, minder ambtenaren

Geen snoepreisjes en dure cursussen of congressen voor ambtenaren en bestuurders.

Folders of andere overheidscommunicatie in het Nederlands

Integriteitsregel: politici mogen binnen een jaar na afscheid niet in dienst treden van de provinciale overheid 

Over Dierenwelzijn:

Meer aandacht voor dierenwelzijn.

Minder subsidies voor natuur- en milieu organisaties.

Meer subsidies voor dierenasiels.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief