Onderstaande behandeling van de voorliggende Omgevingsvisie (OGV) en de Provinciale Omgevingsverordening (POV) bestaat uit 3 delen:

a. Noodzaak en kosten van de Energietransitie; die leidt tenslotte tot de hier ‘geïntroduceerde’ energielandschappen
b. Pleidooi voor uitstel behandeling
c. Vragen en voorstellen tot aanpassing
Vanwege de tijd ga ik nu niet in op wat we goed vinden, dat komt wel in PS eventueel, maar beperk ik me te deze 3 punten.

De PVV zal in de a.s. besloten vergadering van Provinciale Staten (12-7-2017) vragen om volledige opheffing van de geheimhouding van het onderzoeks-dossier Eurochamp. Er bleek n.l. in het hele dossier niets te vinden dat zoveel gewicht in de schaal kan leggen dat dit nog verdere geheimhouding rechtvaardigt. Bovendien hebben alle betrokkenen die het aangaat de gelegenheid gehad om bezwaar te maken op onderdelen die wat hun betreft niet openbaar gemaakt zouden moeten worden, maar daarvoor heeft niemand zich gemeld.

Kortom het voorstel van de Provincie om toch nog weer een hele lijst met stukken uit te sluiten van openbaarmaking berust nergens op!
Zie ons amendement op statenstuk 2017-804 over de opheffing van de geheimhouding: 

De PVV Drenthe geeft als stemadvies om bij het aanstaande referendum tegen het EU-verdrag met de Oekraïne te stemmen! De reden is dat het NIET, zoals ons wordt voorgespiegeld door de media en politici, slechts gaat om een economisch verdrag dat handel bevorderd en corruptie e.d. tegengaat, maar dat het wel degelijk gaat om een verdrag waarin opgenomen is dat het slechts de eerste stap is in een proces dat dient te leiden tot opname van de Oekraïne in de Europese Unie.

Als groepen burgers het persoonlijk moeilijk of vanwege belangen lastig vinden om in te spreken bij gemeenteraadvergaderingen of inspraakbijeenkomsten is de PVV fractie Drenthe bereid om dat voor u te doen, mits de insteek van de burgergroep overeenkomt met die van de PVV-fractie. Bijvoorbeeld ingeval er een noodopvang of AZC door het COA of door het gemeentebestuur aangekondigd wordt. We verwachten wel dat de burgergroep zich onthoudt van gewelddadig verzet en zich beperkt tot ludiek verzet tegen eventuele plannen.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief