Al jaren is er een woningtekort in Drenthe. Toen de PVV Drenthe startte in 2011 hebben we in dat jaar nog een inventarisatie onder de Drentse Woningstichtingen gehouden waaruit bleek dat de wachtlijst voor een huurwoning in Drenthe gemiddeld op zo’n ruim 1,5 jaar lag. Inmiddels ligt deze boven de 5 jaar en dat is in onze ogen voor onze inwoners onacceptabel.

 De PVV heeft hier ook al jaren op gewezen, net als andere partijen, maar het lijkt moeilijk om daar verandering in te krijgen. Wat daarbij niet hielp was de door de coalitiepartijen ingestelde zgn. Verhuurdersheffing voor Woningcorporaties wat hun investeringen in nieuwbouw in de afgelopen jaren sterk heeft belemmerd (de PVV was hier tegen!). Ook de uitgebreide regelgeving op het gebied van Ruimtelijke Ordening, soms per gemeente weer verschillend, en erg ingewikkeld, maakt het ontwikkelen van bouwprojecten erg complex en tijdrovend. Hier dient ook in gesneden te worden en meer in vertrouwen met ontwikkelaars opgetrokken te worden, waarbij regels duidelijk zijn en niet steeds maar weer veranderen.

 Nu liggen er plannen, om in het kader van het Deltaplan voor het Noorden (incl. de aan te leggen Lelylijn) 45000 woningen te gaan bouwen in Noord-Nederland. In Drenthe liggen momenteel plannen voor ruim 13600 woningen. Deze plannen zijn slechts voor een deel concreet gemaakt, uiterlijk 2025 zou dit totaal concreet dienen te zijn. De PVV heeft de afgelopen periode ingestemd om de gemeenten te helpen bij het concretiseren van deze plannen.
Vanwege de woningkrapte pleit de PVV ervoor om eerste de geplande 13600 woningen zo snel als mogelijk te bouwen, voldoende voor de eigen inwoners. Een wachttijd van 5 - 12 jaar om een huurwoning te kunnen krijgen is zéér onwenselijk, eerder mensonterend te noemen. Dit verdienen onze inwoners niet! Als er dan nog capaciteit over is, kan er meer gebouwd worden. Belangrijk is wel dat deze woningen goed gespreid in de Provincie komen waarbij de gemeente leidend is. De gemeenten zijn vooral aan zet, die bepalen waar gebouwd wordt en welke mix aan woningen gebouwd dient te worden, waarbij nadrukkelijk wat de PVV betreft de sociale woningbouw nu voorrang verdient.
Waar de PVV zich tegen zal verzetten is het bij voorrang toekennen van sociale huurwoningen, zeker ook nieuw gebouwde sociale huurwoningen, aan de ‘statushouders’, de toegelaten asielzoekers, zoals recent reeds door 2 provincies is gedaan. En dit met het passeren van de eigen bevolking die soms al meer dan 10 jaar op zo’n woning wacht. Dit kan echt niet!

 Wanneer nieuwe woonwijken aangelegd worden zal logischerwijs ook de noodzakelijke infrastructuur ingepland dienen te worden waarbij zowel aandacht dient te zijn voor wegen voor autoverkeer, voldoende parkeerplaatsen en voor een goede fietsinfrastructuur. Langs de doorgaande wegen dient zoveel mogelijk in gescheiden fietspaden worden voorzien. De wegen voor autoverkeer in de wijken zijn nodig voor de inwoners maar ook van groot belang voor de hulpdiensten!

 Waar gaan we bouwen? Als het aan de PVV ligt, hoeft zich dit niet te beperken tot de huidige dorps- of stadskernen. Als Drenthe zich daartoe middels regelgeving gaat beperken zal dit tot grote verdere vertraging leiden. Bouwen aan de rand, ook in het groen, is zeker bespreekbaar voor de PVV.
Hetzelfde geldt voor het permanent wonen in recreatiewoningen. Wat de PVV betreft, moet dat mogelijk zijn. Dit vraagt echter wel een aanpassing in de regelgeving: recreatieparken dienen een duidelijke keuze te maken wat voor soort park ze willen zijn, óf puur een recreatie- óf een woonpark. Wanneer een recreatiepark permanent bewoonde objecten krijgt, gaat het recreatief karakter snel verloren en neemt de kans op problemen toe. Parken met veel permanent bewoonde objecten zouden daarom sneller omgezet moeten kunnen worden in nieuwe “woonwijken”. Bij keuze voor een puur recreatief park dient handhaving continue en consequent toegepast te worden door het parkbeheer samen met de betrokken gemeente.

 Wat betreft het energieverbruik van nieuwbouwwoningen wordt aangesloten bij de bestaande regels voor energiezuinig bouwen. Voor bestaande woningen wordt gekeken naar “best practices” om de beste oplossing te vinden tegen zo laag mogelijke kosten ook voor de toekomstige energierekening. De keus voor welke oplossing gekozen wordt is aan de woningeigenaar, niet aan de Provincie of de Gemeente. De PVV wil geen dwang op energiegebied.

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief