Provinciale Staten in vergadering bijeen te Assen op 10 November 2021, ter behandeling van statenstuk 2021–27, Vaststelling voorkeursvariant en financiering Doorfietsroute deeltraject Vriezerbrug

Constaterende
• dat het voorstel inhoud aanvullend onder de Vriezerbrug een fietstunnel door het Noord-Willemkanaal te gaan aanleggen
• dat deze fietstunnel meerkosten van tenminste 4,2 miljoen euro met zich mee brengen

Overwegende
• dat voor de aanleg van deze fietstunnel door het Noord-Willemskanaal de Vriezerbrug, de brug tussen Vries en resp. Tynaarlo en Zuidlaren, tenminste enige weken verwijderd zal dienen te worden en dat deze verbinding dan voor langere tijd gestremd zal zijn
• dat aanleg van een dergelijke onderwatertunnel talrijke bouwkundige risico´s met zich meedraagt welke tevens met nog onbekende maar mogelijk substantiële financiële risico’s gepaard zullen gaan, dit zowel bij de aanleg als bij gebruik en onderhoud
• dat voorgestelde tunnel in- en uitgang in de vorm van S-bochten aangelegd zullen gaan worden waardoor deze tunnel onoverzichtelijk zal worden hetgeen met sociale-veiligheids-risico´s gepaard zal gaan, alsmede van gladheidsrisico´s in herfst en winter
• dat het alternatief van een stoplicht bij kruising van de doorfietsroute met de N386 oostelijk van de Vriezerbrug praktisch net zo veilig geacht mag worden qua verkeersveiligheid en zelfs beter qua sociale-veiligheid door betere overzichtelijkheid
• dat er tenslotte talloze kruisingen van fietspaden over 80 km N-wegen in Drenthe zijn waar geen fietstunnels zijn of worden voorzien, waar ook geen kader voor opgesteld is
• dat Provinciale Staten als een goed huisvader met de gelden ons ter beschikking gesteld door onze burgers geacht wordt om te gaan, hetgeen ook van toepassing is op ons door van Rijkswege toekomende stimuleringsgelden voor verkeersveiligheid.

Van mening zijnde
• dat de voorgenomen fietstunnel bij de Vriezerbrug door het Noord-Willemskanaal vervangen dient te worden door een gelijkvloerse kruising met de normaliter toe te passen stoplichten.

BESLUITEN:

het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen in:

1. de doorfietsroute ‘de Groene As’ te realiseren met een gelijkvloerse kruising ter hoogte van de Vriezerbrug; waarbij verkeerslichten worden gedekt uit de post onvoorzien;
2. de volgende prestaties als één programma te beschouwen:
6318001 ‘Fietssnelweg Assen-Groningen’ (€ 6.999.351,--),
6316002 ‘Fietssnelweg Assen Groningen Westelijke kanaaldijk’ (€ 1.825.842,--),
6318003 ‘Bijdrage aan activa in eigendom van derden voor Fietssnelweg Assen-Groningen’ (€ 3.171.543,--);
3. het gezamenlijke programmakrediet van dit programma komt daarmee uit op
€ 11.996.736,-- ;
4. dit programmakrediet te verhogen met een bedrag van € 1.690.267,-- uit bijdragen van derden en het totale investeringskrediet voor de doorfietsroute ‘de Groene As’ vast te stellen op € 13.687.003,--;
5. de afschrijving in 2022 en 2023 te verlagen met € 441.260,--;
6. de Begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de PVV,

Bert Vorenkamp

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief