Amendement Investeringsagenda PLUS 2020-2023 t.b.v. Reserve Coronacrisis

Provinciale Staten in vergadering bijeen te Assen op 11 november 2020, ter behandeling van statenstuk 2020–954, Investeringsagenda PLUS 2020-2023,

Constaterende

- dat de huidige corona-crisis een enorme economische impact heeft op de Drentse economie en het functioneren van de Drentse samenleving

Overwegende

- dat de voorliggende investeringsagenda is ontwikkeld voordat de huidige corona-crisis actueel werd
- dat de impact van de huidige coronacrisis tot bijstelling van de voorliggende investeringsagenda dient te leiden of tenminste tot een voorzichtig omgaan ermee
- dat het verstandig is om een substantieel bedrag van deze investeringsagenda nog niet definitief te begroten en het resterende apart te houden voor eventuele uitgaven naar aanleiding van de gevolgen van de coronacrisis

BESLUITEN:

de tekst van het ontwerpbesluit als volgt aan te passen:

op pagina 2020-954-1 wordt punt 3 van het ontwerpbesluit gewijzigd in:

3. De toevoeging plaats te laten via een separate begrotingswijziging waarna het totaal gesplitst wordt in 25% direct te begroten conform punt 4 van dit ontwerpbesluit en 75% tijdelijk apart te reserveren voor een Reserve Coronacrisis t.b.v. mogelijke coronacrisis gerelateerde uitgaven. Van deze Reserve Coronacrisis zullen ter zijner tijd alle niet gebruikte middelen terugvloeien in de Reserve Investeringsagenda 2020-2023.

en gaan over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de PVV,
Nico Uppelschoten