Algemene Beschouwingen voorjaarsnota 2022

Het laatste jaar van deze coalitieperiode en het is goed om enige bespiegelende opmerkingen te maken.
Ook in deze voorjaarsnota geeft GS aan, dat ze koploper wil zijn op het gebied van de energie transitie. Ze is daar 'wonderwel' in geslaagd landelijk behoren we tot de provincie met de meeste zonneweides en van de binnenlandse provincies hebben we de meeste windturbines. In de RES hebben we beloofd, dat we 10% van de hernieuwbare energie van Nederland voor onze rekening nemen. De verantwoordelijke Gedeputeerden hebben wel 'monumenten' nagelaten of zullen die nalaten.

'Prachtige' grote windmolenparken en 'prachtige' grote zonneparken, ze zullen nog jarenlang herinneringen oproepen aan deze vooruitstrevende Gedeputeerden en monumenten zijn van een tunnelvisie.
Dit alles vanuit het geloof, dat hernieuwbare energie de wereld en de mensheid moet redden een tunnelvisie die er toe geleid heeft, dat fossiele energie uit den boze is en dat kernenergie niet mag.
Nu er door onvoorziene omstandigheden ineens een gebrek is aan energie zijn kolen bruinkool, olie en gas weer zeer gelieft. Alleen een verwaarlozing van de opsporing en exploitatie maakt ze nu ineens heel kostbaar. LNG is nu ineens zeer gewild ook al wordt het gas gewonnen met behulp van fracking.
Nood breekt wetten en leidt vaak ook tot scherpe inzichten, zoals, dat kernenergie toch nodig is om tot een stabiele en onafhankelijke energie levering te komen. Als deze vorm van energielevering toch nodig is waarom bouwen we er dan niet zoveel, dat we het landschap niet hoeven te vervuilen met windturbines en zonneparken. Veel problemen van de congestie op het energienetwerk zouden dan ook niet bestaan.
Dat kerncentrales er pas na zoveel jaren gaan komen is het gevolg van de gezaaide angst voor kerncentrales waardoor het woord alleen al noemen een storm van kritiek en afkeer opriep.
Het is alleen jammer, dat er een oorlog nodig is om de standpunten, de taboes, over fossiele energie en kernenergie zo te veranderen.
Welke tunnelvisies zijn er nog meer:

1. De natuur moet hersteld worden, want ze is in een deplorabele staat.
Het lijkt of we volgens de natuurorganisaties dagelijks met natuurverval en rampen te maken hebben. Als er niet ingegrepen wordt dan gaat de wereld ten onder. De wereld en de natuur gaan helemaal niet ten onder ze wordt allen anders. Alles is aan verandering onderhevig. De grootte van de wereldbevolking, de wereldwelvaart, de mobiliteit van mensen, de sociale verbanden waarin mensen leven. Een gegeven mag echter niet veranderen, de natuur en het klimaat. Het zou eerder een wonder zijn als die wel onveranderlijk bleven. Er zal een andere natuur komen en hetzelfde geldt voor het klimaat. Het zijn systemen, die zich aanpassen aan veranderende omstandigheden, daar om heten ze systemen. Het is hoogwaardig om te menen, dat we deze systemen kunnen vast zetten.

2. De stikstofcrisis, door het hanteren van heel lage kritische depositie waarden kunnen er in de omgeving van natuurgebieden negen landbouw en veeteelt activiteiten plaats vinden. Dit alles is gebaseerd op computer modellen, die berekenen wat de kritische depositie waarden moeten zijn en welke neerslag ontstaat in de natuur gebieden door landbouw en veeteelt activiteiten. Dit zonder te meten wat de feitelijke neerslag is en wat de schade is in de natuurgebieden. We leven met veel mensen in Drenthe en hebben met veel menselijke activiteiten te maken en deze zullen ongetwijfeld de aangelegde natuur in Drenthe beïnvloeden en dat hoort bij het leven. Het is geen drama, dat wordt er door gemaakt door de natuurorganisaties.

De oplossing is om het aantal van 14 Natura 2000 gebieden te beperken en/of de kritische depositiewaarden drastisch te verhogen. De overheid is schuldig aan dit probleem omdat ze in wetgeving zowel nationaal als internationaal zich heeft vastgelegd op het behoud van deze natuurgebieden en het handhaven van de kritische depositiewaarden. De bevolking wordt gegijzeld door de natuurorganisaties, de overheid moet zich houden aan de eigen domme en rigide wetten. De beste oplossing volgens de natuurorganisaties zou zijn om zoveel mogelijk menselijke activiteiten te stoppen rondom de natuurgebieden en deze natuurgebieden uit te breiden. Het beste zou zijn om geen of nauwelijks mensen toe te laten in deze natuurgebieden. De ontstane patstelling is alleen te doorbreken als de landelijke wetgeving verandert en het aantal Natura 2000 gebieden wordt beperkt. Het is nu nodig, dat de Provincie aan geen enkele maatregel meewerkt, die landbouw en veeteelt activiteiten beperkt en al helemaal niet dat activiteiten worden gestaakt. Laat de victorie in Drenthe beginnen. Of moeten we wachten op een ander nieuwe oorlog voordat ook de huidige tunnelvisie doorbroken wordt.

3. De woningcrisis is niet plotseling ontstaan, ze is het gevolg van falend beleid op het gebied van de volkshuisvesting. Er is nu een tekort van 4600 woningen en ondanks de bouw van netto 6900 nieuwe woningen zal het tekort in 2031 nog 4700 woningen zijn. Dit leidt tot twee conclusies:
  a. de Provincie Drenthe kan geen duizend(en) asielzoekers opvangen, want ze is niet in staat om de eigen inwoners te huisvesten.
  b. De plannen om in het kader van het Deltaplan van het Noorden 45.000 extra woningen te bouwen om het woningtekort van de Randstad op te lossen zijn onzinnig. Zoveel huizen kunnen helemaal niet gebouwd worden, gebrek aan bouwvakkers en materieel, en er zouden in Drenthe 1/4 meer woningen bij komen.
De woningcrisis is alleen op te lossen als in Drenthe ook een ander taboe sneuvelt, namelijk bouwen in het groen, als er wel windturbines en grote zonneparken mogen worden aangelegd in het belang van de energie dan mogen er toch zeker woningen worden gebouwd in het groen in het belang van de bewoners.

4. De mobiliteit: wordt het niet tijd om af te zien van het streven naar de Nedersaksenlijn! Een door een lobby groep gepushte treinverbinding, die het oosten van het land zou moeten verbinden. Zou het niet veel verstandiger zijn om de vier steden in Drenthe door het spoor met elkaar te verbinden. Dit kan door Hoogveen via Dalen met Emmen via een aan te leggen dubbel spoor te verbinden. Emmen wordt dan sneller met Groningen en Leeuwarden per spoor bereikbaar. Zelfs het hele Noorden wordt dan via de nieuwe spoorlijn met het Oosten van het land verbonden.
Groningen wil graag de Lelylijn ook al kost die miljarden, laten we dan solidair zijn, Groningen mag wel wat miljarden terug krijgen van de miljarden die naar de Randstad zijn gegaan. Groningen kan dan de metropool van het Noorden worden met goede snelle treinverbindingen naar de Randstad en Noord-Duitsland.
De Veenkolonies worden ontsloten door een 4-baans autoweg tussen de twee grootste steden van het Noorden Emmen en Groningen. De autobusverbinding wordt dan sneller en betrouwbaarder

De voorjaarsnota straalt uit, dat op de ingeslagen weg moet worden doorgegaan en dat is nu juist het probleem er moet een ander geluid komen niet allen maar het geloof in een groene en duurzame energie toekomst. Het tegengeluid moet ook zichtbaar en hoorbaar worden in GS. Het vertrouwen in de overheid is al heel laag, van de 50% die gaat stemmen wordt ook nog 25% buitenspel gezet doordat ze systematisch nooit aan de Collegevorming mogen meedoen. De oplossingen van GS moeten door een zo groot mogelijke meerderheid worden ondersteund. GS en PS vormen het Bestuur van heel Drenthe en niet van alleen een bepaalde politieke groepering. Door het tegengeluid mee te laten doen in het College zullen de discussies ongetwijfeld moeilijker worden, maar ze zullen ook leiden tot meer realistische keuzes en een beleid, dat door meer bewoners wordt herkend. Het tegengeluid is nodig om de tunnelvisies die al jarenlang heersen open te breken.
Het is heel verstandig om de financiële ruimte niet uit te breiden, want niet alleen de inflatie, maar ook de onzekerheid over de rijksfinanciën en daardoor de provinciale financiën leiden tot voorzichtigheid. De constatering is dat we met zijn allen armer gaan worden, dus dat een aantal dingen niet meer of nog heel beperkt kunnen zal leiden tot scherpe keuzes en laten we daarom voorzichtig zijn met de omvang van de financieringsreserve, de investeringsagenda en de omvang van de vrije bestedingsruimte.
Tenslotte: het is toch vreselijk, dat de democratie ondermijnd wordt door “kleine” belangengroeperingen hoe is het mogelijk, dat een groep als Urgenda de overheid haar wil kan opleggen en dat vele boeren door milieudefensie voor de rechter worden gedaagd. De democratie wordt uitgehold, door belangengroeperingen die niet te controleren zijn. We hebben te maken met professionele actiegroepen. Het succes van hun acties wordt bepaald door hun professionaliteit en niet door de democratische legitimiteit ervan.

Uitgesproken door Nico Uppelschoten tijdens de Algemene Beschouwingen in Provinciale Staten, 1 juni 2022