De voorjaarsnota is bij uitstek de plaats om na te denken over de uitgezette koers en op het ontbreken van belangrijke keuzes.
De PVV wil richting geven voor 2022 en verder:

1. De bereikbaarheid van Drenthe zowel intern als extern zou enorm gebaat zijn met een directe spoorverbinding tussen Hoogeveen en Emmen via een aansluiting in Dalen op de spoorlijn Coevorden Emmen. Emmen zou dan een sneltreinverbinding krijgen met Hoogeveen en Meppel en via Zwolle verder naar het westen, maar ook een sneltreinverbinding met Assen en Groningen en via Meppel met Leeuwarden.
2. De verbinding Hoogeveen Dalen verbindt alle grote steden in Drenthe met elkaar en er ontstaat een snelle trein verbinding met Groningen tussen Enschede.
3. De verbinding van Emmen via de Nedersaksenlijn naar Groningen is geen ontsluiting van Drenthe en al helemaal niet van Twente.
4. Een herbezinning op het aantal en de status van de Natura 2000 gebieden in Drenthe is hard nodig om de stikstof problematiek op te lossen. De oplossing die gevonden gaat worden binnen de huidige regels leidt onafwendbaar tot een grote inkrimping van het aantal boerenbedrijven in Drenthe! Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor de boeren maar ook voor de Agri-business en voor de werkgelegenheid in Drenthe en Groningen.
5. De nadruk moet liggen op het oplossen van de huisvestingproblematiek voor de(jongere) bewoners van Drenthe en niet op het oplossen van de huisvestigingsproblematiek van de Randstad. Er zijn op korte termijn 10.000 en misschien zelfs wel 15.000 woningen nodig om aan de vraag van jongeren en ouderen tegemoet te komen.
6. Het is ongehoord, dat GS heeft aangeboden om 45.000 extra woningen in Drenthe te bouwen. Het betekent concreet dat er 90.000 tot 100.000 inwoners in Drenthe bij komen op een bevolkingsomvang van 500.000 bewoners. Het ruimte beslag zal groot zijn, maar het karakter van Drenthe zou wel eens heel erg kunnen veranderen.
7. De nadruk zal meer moeten liggen op betere verbindingen via 4-baans wegen.
Als er over 5 jaar veel meer elektrische auto’s zijn en over 10 jaar heel veel, dan kan de CO2 uitstoot toch geen argument meer zijn om nu tegen de aanleg van 4-baans wegen te zijn. De N34 is de verbindingsweg tussen de 2 grootste centra in het Noorden van het land. Dit kan toch niet langer een gevaarlijke 2-baansweg zijn.
De Friesland route mag op Drents grondgebied ook best 4-baans worden. Het is toch pijnlijk, dat de Frieslandroute in Friesland 4-baans is en bij de provinciegrens 2-baans wordt in Drenthe.
De N33 de verbindingsweg van Drenthe met de Eemshaven mag toch best in Drenthe een normale A33 worden. Laat Drenthe het voorbeeld geven aan Groningen dan kunnen ze daar ook starten met de verdubbeling van de N33.
De verbinding met Twente is voor het Noorden van belang, een boemeltrein over Emmen en Stadskanaal lost het verbindingsprobleem niet op. De A28 zou vanaf Hoogeveen moeten worden doorgetrokken als A48 naar Almelo en daar aangesloten worden op de 4-baans A35.
8. De voorlichting, de propaganda voor de energie transitie moet heel anders van toon worden: Niemand gaat gedwongen worden om mee te doen met energie projecten. Laat enthousiaste mensen, die graag willen meedoen en meebetalen vooral hun projecten uit voeren, maar zonder de verplichting, dat iedereen moet meedoen. Als het een voorwaarde is, dat iedereen moet meedoen en aan deze voorwaarde wordt niet voldaan, dan gaat het project niet door. Er is geen noodzaak voor paniek projecten omdat er met alle geweld doelen gehaald moeten worden, het aardgas is nog lang niet op en de voorraden olie zijn ook nog enorm. Laten we de tijd gebruiken om echt oplossingen te vinden voor het zogenaamde energie probleem. Als Duitsland met subsidie overschakelt naar aardgas en Brussel zegt, dat aardgas een schone brandstof is, waar zijn we in Nederland dan mee bezig door te besluiten van het aardgas af te gaan. De retoriek, die gebruik wordt om een hele bevolking zo ver te krijgen, dat ze in een onzinnig, in ieder geval, een onzeker avontuur te stappen lijkt op de propaganda waarmee een bevolking wordt voorbereidt op een oorlog. In deze retoriek moet er een oorlog gevoerd worden voor een goed doel, mensen moeten begrijpen dat een verandering noodzakelijk en onafwendbaar is, dat het nageslacht gered moet worden en dat er offers gebracht moeten worden. Tevens roepen deze demagogen op om de decadente leefwijze te veranderen, er moet soberder geleefd worden, alles moet wijken voor het grote doel. ´De planeet moet gered worden´.

In de voorjaarnota worden geen dilemma’s geformuleerd en geen moeilijke keuzes aangegeven om problemen op te lossen. De toon van de voorjaarsnota is die van een managementstuk, we gaan het allemaal wel even regelen, fixen!
DE vraag om aan te geven welke maatschappelijke effecten nagestreefd worden wordt niet gehonoreerd. Het blijven globale doelen, die niet uitnodigen tot een debat en waarop later nauwelijks controle door PS kan worden uitgeoefend.

De grootste twee topics zijn het adaptieve klimaat beleid en het oplossen van de stikstof problematiek. De energietransitie loopt en wordt geregeld in de RES, geen tekst erover in de voorjaarsnota. Waar gaat PS over discussiëren aan welke tegengeluiden heeft GS behoefte om beter beleid te kunnen maken? De voorjaarsnota is naar onze mening te glad, de suggestie is dat we gaan gewoon op de huidige wijze door moeten gaan en het dan vanzelf wel goed komt. Volgens ons komt het niet goed en zal dit beleid vanzelf steeds meer gaan vastlopen.

Uitgesproken door Nico Uppelschoten tijdens PS van 7 juli 2021

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief