Meerderheid PS wil niet meer openheid of concreet verbeterde communicatie met burgers

Gele hesjes in Frankrijk, België, Duitsland, Nederland. ‘Fakenieuws bestrijden’ zou nodig zijn en wordt internationaal als gróót probleem gezien, al zien verschillende groepen de berichten vaak in tegenovergestelde categorieën. Het vertrouwen in bestuur en politiek is afnemend. Het wantrouwen neemt toe. Dat beloofd wat! Wat de meeste mensen n.l. nog niet weten is wat er op ze afkomt! De hele economie komt op de kop te staan met een vétte rekening voor de burgers! (Door de zgn. Energietransitie, het verbannen van fossiele brandstoffen waar de economie nu op draait).

Met dit in gedachten hoop ik dat u commissieleden en gedeputeerden kijkt naar mijn voorstellen 1 en 2 (zie hieronder, en zie de agendering van d.d. over de brief van St. Genoch=Genoch Frl. Voorstel 1: onafhankelijke burger verslag laten doen van iedere Klimaattafel in Den Haag. Voorstel 2: bij wijzigingen in bestemmingsplannen of andere grote ingrepen dienen alle omwonenden en omliggende bedrijven per brief geïnformeerd te worden op hun huis/bedrijfsadres).

Voorstel 1 gericht op de klimaattafels was inmiddels achterhaald in de tijd geworden door de langzaam draaiende molens van onze vergaderpolitiek. Vandaar dat ik voorstel 1 nu met dezelfde argumentatie richt op de te ontwikkelen Drentse Regionale Energie Strategie, de RES.

We hebben op de info-bijeenkomst van 21 nov. 2018 gehoord wat GS van plan is met de Drentse Energie-Strategie-tafels: zie zijn op 3 nov. j.l. al bij elkaar geweest en zijn samengesteld uit: (cit.gedep.) Overheidsvertegenwoordigers, Netbeheer en Belangenorganisaties Gebouwde omgeving. Dan mis ik toch wel e.a. zoals Belangen Organisaties Ongebouwde omgeving en Burgers. Binnenkort krijgen we een kader-stellende startnotitie die vervolgens in de Omgevingsvisie en (later) mogelijk in de Omgevingsverordening verwerkt zal worden. We willen daar nu op tijd bij zijn.

Ik vraag GS: als participatie zo belangrijk is of burgers niet op de een of andere manier betrokken dienen te zijn? In ieder geval pleit de PVV ervoor dat tenminste één burger aan iedere tafel zit om minimaal verslag uit te brengen van evnt. deals en bijzonderheden die daar uitgewisseld worden. Dit ik het kader van de omlijsting waarmee ik begon, complottheorieën kunnen hiermee ontkracht worden. Bovendien is het hun goed recht!!

2e voorstel: betere publieksvoorlichting dan dat GS gedaan heeft bij de Revisie Omgevingsvisie-2018: beter door de Provincie maar ook door Gemeenten. Destijds is door GS een publieksfoldertje met neutrale, té weinig zeggende informatie in een oplage van een paar honderd geproduceerd en deels verspreid bij drie info/inspraak-bijeenkomsten. Nog niet 1 op de duizend Drenten heeft deze dus gekregen. Ze zullen allemaal wel op internet gekeken hebben, toch?? Ik betwijfel het! En concreet willen we voorstellen dat in de POV opgenomen wordt dat in dit kader Gemeentes en Provincie verplicht zijn om bij bestemmingswijzigingen en ruimtelijke plannen de omwonenden en omliggende bedrijven tijdig, d.w.z. ruim voor de tijd nodig om een zienswijze in te dienen, op hun adres per brief te informeren. En dat in voor iedereen begrijpelijke taal. Overigens is dit al een eerder voorstel van de PVV geweest in de vorige Statenperiode! (Toen weggewuifd met: ‘we voldoen aan alle wettelijke regels’).

We hebben al meerdere groepen boze burgers en inwoners van de gemeenten Hoogeveen en Borger-Odoorn gesproken die overvallen waren door de geplande en toegewezen zonne-akkers in hun directe omgeving. Dat advertentietje in de weekkrant hadden ze gemist en ook de publicaties op de gemeentelijke websites! HEEL BEGRIJPELIJK!

Graag zien we onze voorstellen in de startnotitie van de Regionale Energie Strategie (RES) verwerkt!

Ingebracht tijdens de behandeling van de agendering door de PVV van de brief van de St. Genoch=Genoch Frl. door Bert Vorenkamp in de commissie Omgevingsbeleid van 5 December 2018.

Bovenstaande voorstellen voor meer transparantie en betere communicatie werden afgewezen door de overige fracties en door GS. De tendens is dat GS en de overige partijen wél voor een betere communicatie met burgers zijn, althans dat werd met de mond beleden, maar dat als het op concrete verbetering aankomt deze blijkbaar afwijzen! WVA! U bent nu geïnformeerd!

Bij het volgende agendapunt tijdens de vergadering bleek afgewezen voorstel 2 meteen al de oorzaak te zijn dat inwoners in de problemen blijken te komen door niét op hun adres geïnformeerd te zijn geweest maar op de gebruikelijke wijze. En zodoende niét tijdig een zienswijze in hebben kunnen dienen over een belangrijke omgevingswijziging. Met als gevolg dat de Raad van State een evnt. beroep op formele gronden kan afwijzen.

BertV 2013 smal