De omgevingsvisie geeft aan hoe de provincie de komende jaren met de omgeving (natuur, landbouw, stedelijke gebieden, landschap) wil omgaan.

De PVV wil dat er dingen mogelijk worden gemaakt, natuurlijk horen daar voorwaarden bij om de ontwikkeling te sturen, niet directief door voor te schrijven wat moet gebeuren, maar volgend en beschermend om bepaalde gebieden te beschermen en bepaalde ontwikkelingen te verhinderen.

Dit is een andere manier van regie voeren, niet voorschrijvend wat moet, maar aangevend wat niet mag en regie nemend op het proces, niet op het besluit.
De provincie kan en moet op deze manier regie voeren, ze is dan duidelijk en zorgvuldig naar de bewoners en de instellingen en bedrijven in Drenthe.

De PVV staat zeer sympathiek tegenover de ontwikkelingen van onderop, daar hoort echter ook een regie bij, een regie, die dingen uitsluit en niet voorschrijft en zorgt voor de kwaliteit van het proces.
Kwaliteit van het proces en niet op de besluiten betekent dat de uitkomst niet bij voorbaat vaststaat en dat betrokkenen een proces kunnen ingaan om de beste oplossing te vinden.

Kwaliteit en regie betekenen:
• Participatie van alle belanghebbenden, vooral de bewoners/ omwonenden.
• Iedere belanghebbende heeft een gelijkwaardige positie in het proces
• Een evenwichtige afweging van belangen heeft plaats gevonden en is bekend bij iedereen.

Deze kwaliteitskenmerken zullen door een rechter getoetst worden.
De klacht van de Nederlandse Vereniging van Omwonenden Windturbines over de slechte inspraak bij de plaatsing van windturbines is door het Aarhus comité ontvankelijk verklaard. Op 6 november 2018 zal er in Geneve een inhoudelijk behandeling plaatsvinden.

De hoofdklacht is dat er niet aan de drie kwaliteitsvoorwaarden is voldaan: participatie, gelijkwaardige positie en een evenwichtige belangenafweging. Kort gezegd: er is in Nederland op papier wel een inspraakprocedure, maar in de praktijk stelt die niets voor. Onderbouwd is dat in Nederland inspraakprocedures en zienswijzen niet of nauwelijks tot aanpassingen van het beleid leiden, dus de facto is er geen inspraak. Bewoners/omwonenden worden nooit in het voortraject bij plannen betrokken. De uitspraak van 6 november kan en zal grote gevolgen hebben voor alle nieuwe plannen en nog niet gerealiseerde projecten.

De PVV zal in het kader van deze regie met vier amendementen en een motie komen:
Onze 4 amendementen:
1. Géén zonnepanelen op landbouwgebied en natuurgebied
2. Géén nieuwe windturbineparken in Drenthe.
3. Een grotere minimale afstand tussen windturbines en bewoning.
4. Wegnemen van de belemmering om een vestiging van een Factory Outlet-Center (FOC) op de TRZ (TT-terrein bij Assen) mogelijk te maken.

Onze motie:
1. Alle bestaande plannen voor windturbineparken in Drenthe veranderen naar plannen voor windturbines op zee.

De huidige aanpak, geen regie, leidt tot wildgroei en een enorme aantasting van het Drentse landschap. De omgevingsvisie geeft aan, dat we van alles moeten doen om een klimaatcatastrofe te voorkomen. Er moeten, zo blijkt, grote offers gebracht worden.

In die visie mag het landschap grootschalig worden aangetast en de bewoners mogen fors meer gaan betalen voor hun energie om de gestelde, de opgelegde doelen te halen. Dit is de opmaat tot een revolte in Drenthe, de windturbine opposanten zijn nu al bestempeld als terroristen, de verwachting is dat nog veel meer burgers dit stempel zullen krijgen, als ze gaan protesteren omdat ze merken hoe hun energierekening is gestegen en hoe hun leefomgeving zal worden aangetast door de energietransitie zonder dat met hun belangen rekening wordt gehouden. Een politieke en elitaire groep heeft besloten dat iedereen fors meer zal moeten gaan betalen voor de energie om het klimaat te redden. Het klimaatakkoord blijkt vooral een bestuurdersakkoord te zijn. Een top-down benadering, waarin de bewoners nog wel moeten worden meegenomen, maar die uitmondt in een tunnelvisie waarin volgens de politici alles moet gebeuren om het land en het klimaat te redden.

De bijeenkomst over de regionale energiestrategie maakte duidelijk dat er met volle kracht, veel energie en ambitie vooruitgegaan zal worden. De bestuurders moeten leiderschap tonen en de bewoners meenemen in al die goede en noodzakelijke plannen. De landelijke doelen moeten gehaald worden, daar is geen enkele twijfel over bij de bestuurders. Na de verzoeken om bijdragen in de eerste ronde zullen er in de tweede ronde eisen gesteld worden aan de gemeenten. Hoeveel de energietransitie de bewoners van Drenthe gaat kosten is niet duidelijk, maar dat het veel zal zijn is onomstreden. Laten we de energie- en de klimaatagenda eens uit elkaar halen.

De energie agenda
Natuurlijk ziet de PVV ook dat de fossiele brandstof eindig is. Er is echter nu geen acuut probleem. Er is geen tekort aan fossiele energie de komende 30 jaar.
Laten we deze periode van 30 jaar dan gebruiken om te werken aan een betrouwbare en beschikbare vorm van energie. Laten we al die miljarden steken in de ontwikkeling van thoriumreactoren, die de kolen- en gascentrales kunnen vervangen.

Ja, een thoriumreactor is een vorm van kernenergie, maar van een heel ander type dan de huidige reactoren. Het lijkt wel of we vergeten, dat we hier op aarde leven dankzij de energie van de zon, een reusachtige kernreactor, die de aarde warm houdt in een ijskoud heelal en dat zich in de kern van de aarde nog steeds een kernreactor bevindt. Alle windturbines, zonneakkers zijn slechts bescheiden productiemiddelen van energie, die moeilijk kunnen zorgen voor een stabiele energietoevoer.

De klimaat agenda

Volgens de groene elite moet de opwarming van de aarde gestopt worden en mag de temperatuurstijging maximaal 2 graden bedragen. De huidige temperaturen en het huidige klimaat zijn ideaal en moeten vastgezet worden.

Vergeten wordt dat het milieu en het klimaat adaptieve systemen zijn die zich voortdurend aanpassen aan veranderende omstandigheden, zoals toename van de wereldbevolking (ook in Nederland), toename van de voedselconsumptie, toename van de energiebehoefte.

Dit alles zullen we in Drenthe en in Nederland niet stoppen hoe graag de elite wil dat Nederland een voortrekkersrol gaat spelen in de vermindering van de CO2-productie om de veronderstelde temperatuurstijging te beperken.

Het is roeien tegen de stroom in wat de PVV zegt, politici lijken beneveld door het groene geloof, dat alleen maar angst zaait: een warme zomer met een heerlijke nazomer is niet een prachtige gift, maar het voorspel van een catastrofe. Het lijkt op de dag des oordeels met de groene politici als onheilsprofeten.

Als we alles doen, wat de groene politici wensen, dan is naderhand niet vast te stellen wat de Nederlandse bijdrage voor een effect heeft gehad op de temperatuurstijging, dat effect is onmeetbaar klein. Duidelijk zal dan wel worden dat het zeer veel geld heeft gekost.

Geld, dat opgebracht is door de gewone burgers om precies te zijn door mensen met een bescheiden inkomen die niet in staat zijn om deze energie- en klimaatmaatregelen te bekostigen. Ik voorspel U dat deze energieagenda de opmaat is voor een parlementaire enquête over 20 jaar.

De vraag, die dan beantwoord moet worden is hoeveel heeft het gekost en wat was het effect, een tweede vraag die dan gesteld gaat worden is hoe heeft het zover kunnen komen?. Hoe is het mogelijk dat de politici massaal achter het groene geloof zijn gaan lopen?

Tot slot nog een ander amendement: de PVV is van mening dat het blokkeren van de ontwikkeling van een FOC heel goed past in het bestuurlijke-stramien van dingen onmogelijk maken. Het lijkt, dat de leegstand in Assen is bepalend of er in het Noorden een FOC komt.

Zolang het grote pand van V en D in Assen nog leegstaat, is er geen enkele ontwikkeling mogelijk.
De projectontwikkelaars, de vastgoedfondsen en sommige eigenaren van reguliere detailhandelszaken maken iedere ontwikkeling in de richting van een FOC onmogelijk.

Als zij de mogelijkheid hadden, zouden zij ook de verkoop via onlinewinkels onmogelijk maken. Dit amendement zegt niet, dat er een FOC moet komen, maar tracht de blokkade uit de weg te ruimen.

De Provincie kan via artikel 2.18 lid3 altijd nog een afweging maken of er een FOC moet komen in de toeristische recreatieve zone. (TRZ: het TT-terrein ten zuiden van Assen)
De discussie over het FOC zal gaan aan de hand van een initiatievoorstel en heeft als onderwerp Hoort een FOC op de toeristische recreatieve zone bij Assen Zuid thuis?

Het antwoord van de PVV is: Ja. Want het FOC vergroot voor de bewoners van de regio Noord de keuzemogelijkheden om aankopen te doen. Voor bezoekers van elders ontstaat een extra toeristische attractie. Voor een korting van minimaal 30% kunnen outletproducten in tal van zaken gekocht worden.

Outletproducten die niet meer verkocht worden in reguliere zaken, omdat ze achter de mode aanlopen of niet meer geleverd worden aan de reguliere detailhandel.

De PVV zal zeker tijdens de komende verkiezingen steeds aangeven, dat zij de stem van de bewoners van Drenthe belangrijk vindt, en dat de stem van de onroerend goed bezitters en de eigenaren van detailhandelszaken niet bepalend mag zijn in de discussie over het FOC

Uitgesproken door N.A. Uppelschoten bij de behandeling van de doorgevoerde wijzigingen van de Omgevingsvisie en de Provinciale Omgevingsverordening (2018) tijdens de Provinciale Staten vergadering van 3 oktober 2018.

Opmerking: De PVV heeft op 3 oktober als enige partij tegen de voorgelegde Omgevingsvisie en Provinciale Omgevingsverordening 2018 gestemd, alle overige partijen stemden voor. Voor onze motie en amendementen zie hieronder.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief