De motie die nu voorligt, gaat al lang niet meer over de windturbines, want dan zou de discussie wat ons betreft kort zijn. De PVV vindt de windmolens in het geheel géén bijdrage leveren aan de duurzame energie en het zal de burgers in Nederland alleen maar op hogere energiekosten jagen. Als we dan als overheid toch geld gaan verspillen, geef het dan liever aan de pensioenfondsen. Zie de brochure Energie akkoord van Prof. Lukkes.

Deze motie heeft een heel ander doel, namelijk het herstellen van het vertrouwen in de politiek en de gedeputeerde.

Read More

MOTIE vreemd aan de orde van de dag betreffende de immigrantenstroom tijdens de VERGADERING van Provinciale Staten van 11 november 2015

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 11 november 2015

Constaterende dat,
- De toestroom van immigranten blijft aanhouden en de aantallen eerder toenemen dan afnemen.
- Blijkt dat voor deze immigranten de kans op welvaart een belangrijker criterium is dan veiligheid
- Mede daarom o.a. Nederland een grote aantrekkingskracht blijft uitoefenen voor deze groep.
- Een overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen de ongebreidelde instroom van immigranten is en er derhalve geen of niet voldoende draagvlak is voor de opvang.

Read More

MOTIE 'Begrenzing Drentse Natuur' bij STATENSTUK 2014-621 Voorjaarsnota 2014

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen te Assen op 28 mei 2014 ter behandeling van Statenstuk 2014-621 Voorjaarsnota 2014 (Herzien),

Overwegende dat
 De beheerskosten van de bestaande natuurgebieden al meer zullen zijn dan de bijdrage
van het Rijk
 De natuur niet nog beter en mooier gemaakt moet worden met heringerichte natuur

Read More

PVVstemmers bedankt

banner-talent