Motie beperken immigrantenstroom naar Drenthe

MOTIE vreemd aan de orde van de dag betreffende de immigrantenstroom tijdens de VERGADERING van Provinciale Staten van 11 november 2015

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 11 november 2015

Constaterende dat,
- De toestroom van immigranten blijft aanhouden en de aantallen eerder toenemen dan afnemen.
- Blijkt dat voor deze immigranten de kans op welvaart een belangrijker criterium is dan veiligheid
- Mede daarom o.a. Nederland een grote aantrekkingskracht blijft uitoefenen voor deze groep.
- Een overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen de ongebreidelde instroom van immigranten is en er derhalve geen of niet voldoende draagvlak is voor de opvang.

Overwegende dat,

- Het ondoenlijk blijkt om de immigranten fatsoenlijk te screenen en er om die reden lange wachttijden ontstaan 

- Er geen of nauwelijks effectieve middelen zijn om afgewezen immigranten terug te sturen
- Blijkt dat grote groepen uit o.a. Afghanistan gebruik maken van de aanvankelijk coulante houding t.o.v. Syriƫrs i.v.m. de oorlog aldaar en nu ook massaal instromen.
- Er zelfs geen duidelijke bovengrens gesteld is door het Rijk, terwijl blijkt dat de aantallen toestromende immigranten de EU en ons land voor grote problemen stellen en de instroom onze maatschappij ontwricht.

Van mening zijnde dat,
- In Nederland en dus ook in Drenthe eerder ingegrepen moet worden om verdere toestroom van immigranten te voorkomen.
- In Nederland en dus ook in Drenthe deze instroom van immigranten een bedreiging vormt voor onze welvaart, veiligheid en identiteit.

 

Roepen het college van GS op,
Om de verantwoordelijke minister en de Drentse bevolking op de hoogte te brengen van het feit dat de Provinciale Staten van Drenthe oproept tot een halt t.a.v. het opnemen van immigranten in Drenthe onder de noemer van asielzoekers.

 En gaan over tot de orde van de dag

Namens de PVV: N.A. Uppelschoten

Ingebracht door Nico Uppelschoten bij de PS-vergadering van 11 novembert 2015

Stemming: Voor PVV, overige partijen tegen