windmill

De motie die hier voorligt heeft een lange voorgeschiedenis en een recente aanleiding.

Op woensdag 24 september 2016 heeft de PVV een motie ingediend om de onrechtmatigheid van de aanwijzing van de plaatsingsgebieden voor de windenergie in Drenthe, De Drentse Monden te laten onderzoeken. Dit naar aanleiding van een emotioneel betoog van de inspreker de heer Broekema en een briefwisseling van verontruste burgers met GS en PS in 2016, waarvan de strekking was dat PS een onrechtmatig besluit heeft genomen door het aanwijzen van de Drentse Monden als plaatsingsgebied voor windmolens.

De PVV heeft toen gevraagd in een motie om een eigen onderzoek door PS over de rechtmatigheid van de door Provincie gehanteerde procedures. Als burgers de rechtmatigheid van de eigen Provincie in twijfel trekken is dat heel ernstig. Helaas werd de motie niet aangenomen en de verontruste burgers werden verwezen naar de rechter.

De PVV heeft toen besloten om uit eigen middelen zelf een onderzoek te laten doen met de vraag of alles rechtmatig was verlopen en wat de consequenties zouden zijn als geconcludeerd zou worden dat de procedures en het besluit niet rechtmatig zouden zijn. Het onderzoek door het advocatenbureau Veltman in Amersfoort heeft duidelijk gemaakt dat het besluit dat PS in 2016 genomen heeft niet rechtmatig is en bevestigen daarmee de eerdere conclusies van de twee hoogleraren Bröring en Herman. Wat echter nog verontrustender is, dat burgers geen juridische mogelijkheden hebben om dit onrecht ongedaan te maken en dat er alleen aan PS gevraagd kan om door middel van een intrekkingsbesluit het eerdere onrechtmatige plaatsingsbesluit in te trekken. Met een intrekkingsbesluit zou er in ieder geval gerechtigheid ontstaan naar de bewoners van dit gebied.

Dit zijn de mensen die zorgen hebben over de kwaliteit van hun eigen leefomgeving en die wordt dan tegengeworpen dat ze geen oog hebben voor de opwarming van de aarde en de CO2 problematiek en dat de windenergie onvermijdelijk is en dan wordt hun tot slot het NIMBY (not in my backyard) verwijt gemaakt. Ze zijn kortzichtig! Die anderen (elite) hebben trouwens ook besloten dat er best meer betaald mag worden voor alternatieve energie. Die mensen is er trouwens nooit naar gevraagd en die hebben ook nog te horen gekregen dat je een beter mens bent als je voor windenergie bent.

Met het intrekkingsbesluit is de plaatsing van de windturbines nog niet voorkomen. Minister Kamp heeft op grond van dit onrechtmatige besluit van PS over het aanwijzen van de Drentse Monden als plaatsingsgebied dit gebied onder de Rijks Coördinatie Regeling (RCR) gebracht door twee afzonderlijke projecten met elkaar te verbinden tot een groot project, dat groter werd dan de 100 MW. PS zit nu in een vragende positie en kan de minister alleen maar verzoeken de plaatsing van de windturbines te stoppen en af te zien van de Rijks Coördinatie regeling, met als argument dat het besluit tot aanwijzing van de Drentse Monden als plaatsingsgebied een onrechtmatig besluit was. De Gedeputeerde Stelpstra zou dan met kracht dit verzoek bij minister Kamp neer moeten leggen, want anders is het antwoord al bij voorbaat bekend namelijk: hij legt het naast zich neer.

Als PS hebben we dan in ieder geval iets gedaan om het door ons veroorzaakte onrecht te herstellen. Dit onrecht is niet een gevolg van een complot of duistere krachten, de sfeer in 2009 en 2010 was zo dat een grote meerderheid van de politieke partijen in PS vond dat windmolens er hoe dan ook moesten komen, als het niet linksom was dan maar rechtsom. Het enige wat moest gebeuren was dat het uitgelegd moest worden, dat werd toen verstaan onder participatie en communicatie met de burgers. Een tunnelvisie, de arrogantie van de macht hoe je het ook wilt noemen en in die gemoedstoestand is het niet verwonderlijk dat er procedurefouten zijn gemaakt. De PVV vindt het daarom nu beter om een bezinningsperiode in te lassen, dat is niets nieuws, dat hebben we woensdag 3 februari 2016 ook proberen te doen door in een motie te vragen naar andere vormen van energie dan windenergie in de betrokken gebieden.

Ook in Emmen en Coevorden is de onrust groot en heeft men het idee dat ze er als eerste een plaatsingsgebied in de maag gesplitst hebben gekregen zonder dat het de betrokken duidelijk was waar het om ging. De plaatsingsgebieden heten toen en nu nog steeds zoekgebieden, waarnaar gezocht moest worden was trouwens onduidelijk, want het ging gewoon om plaatsingsgebieden van windturbines. De motie van de PVV Drenthe die dezelfde strekking had als de motie Smaling/Vos werd door PS verworpen en in de Tweede Kamer aangenomen. Laat PS nu besluiten dat Emmen en Coevorden de mogelijkheid krijgen naar alternatieven te zoeken voor de windenergie. De Provincie heeft in tegenstelling tot de Drentse Monden wèl de regie over de energieplannen in Emmen en Coevorden.

Maar als Emmen, Coevorden en de Drentse Monden de vrijheid, de opdracht krijgen om naar alle vormen van alternatieve energie te zoeken, waarom wordt dat verzoek dan ook niet neergelegd bij alle andere gemeenten in Drenthe? Wie weet kunnen er dan oplossingen gevonden worden die wel op een breed draagvlak onder de bevolking kunnen rekenen en dat dan door hen de vraag beantwoord kan worden waarom hier en waarom deze energie, en hoe zit het met de lusten en de lasten?

De PVV hoopt van harte dat deze motie wordt aangenomen, omdat dan een onrecht wordt hersteld en omdat het dan leidt tot betere oplossingen. Laten we in het openbaar hier in PS erkennen dat de eigen besluitvorming ook uit een oogpunt van transparantie en communicatie heel slecht is geweest!

Ingebracht door Nico Uppelschoten bij de behandeling van de PVV-motie ‘Intrekken onrechtmatig besluit aanwijzing zoekgebied Windenergie’ tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 1 februari 2017

Nico Uppel 01 smal
 
Stemming: alleen de PVV-fractie voor, alle overige fracties tegen

Reacties van andere fracties:
PvdA (Dhr. H. Loof): ‘We zien geen enkele aanleiding de motie te ondersteunen’
CU (Dhr. H.H. Veldsema): ‘Volgens de CU is de motie een verzoek om niets te doen’
CDA (Dhr. K. Neutel): ‘De minister zal vasthouden aan zijn ingezette richting. Motie wekt valse verwachting en dus geen instemming’
VVD (Dhr. L. Stel): ‘De keuzes zijn destijds bewust gemaakt door de partijen in PS na wikken en wegen. Vergunningen en SDE-subsidie zijn reeds gegeven. De Raad van State moet zich maar uitspreken. We zullen de motie niet steunen.’
D66 (Mvr. M. v.d. Tol): ‘De motie wordt niet gesteund omdat de PVV destijds de D66-motie niet heeft gesteund’ (een motie bedoeld om Windenergie in heel Drenthe mogelijk te maken). 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief