De Nederlandse economie wordt weer eens geteisterd door een ongrijpbaar spook: die van de stikstof die de onze natuur zou verwoesten, dat is tenminste het verhaal van de Natuurorganisaties, van de overheid, links politici en wat de politiek correcte media ons voorhouden.

Het gaat hierbij om gebonden stikstof in de vorm van stikstofoxiden of ammonia die resp. verzurend of basisch en ‘vermestend’ werken in de natuur, door depositie d.w.z. opname in de bodem en planten. Met name de boeren worden door linkse politici, wetenschap en de overheid aangewezen als hoofdoorzaak maar vooral om de ´oplossing´ te bieden.
Nu is de stikstofuitstoot en stikstofconcentratie in de lucht al tientallen jaren fors dalend, waarom dan toch dit probleem? Omdat de Nederlandse politici en overheid zich in Europees verband vast hebben gelegd in allerlei wetten en regelgeving, met goede bedoelingen vast, maar zonder de consequenties voldoende te doorzien. Bovendien zijn rechters en juridische beroepsorganen in toenemende mate bereid om zachte doelen zoals o.a. natuur en klimaat van steeds strengere jurisprudentie te voorzien. Zulke doelen zijn de Natura-2000 doelen (N2000) , bedoeld voor bescherming van ruim 160 natuurgebieden waarvan 16 in Drenthe. De meeste van deze gebieden bevatten deels ook stikstofgevoelige gebieden. In Drenthe worden met name heidevelden, zandverstuivingen en levend hoogveen zo gezien. Grote delen van de N2000-gebieden bestaan echter uit bos dat nauwelijks stikstofgevoelig is omdat alle planten stikstof voor hun groei nodig hebben en daarop gedijen, daar is dus geen probleem mee.

Kunnen heide en zandverstuivingen op ‘natuurlijke’ manier behouden worden? Nee, alle bodembegroeiing in heel Nederland veranderd door natuurlijke ontwikkeling vanzelf in bos, ook als de door mensen veroorzaakte stikstofuitstoot nul zou zijn. Heide is ontstaan doordat eerst alle bossen gekapt werden en daarna continue begraasd werden door schapen en afgeplagd werden t.b.v. de opvang van de schapemest in de potstal die weer naar de es ging voor de verbetering van de gewasgroei. De zandverstuivingen ontstonden door overbegrazing en doordat er tevéél geplagd en afgevoerd werd. Hierdoor ontstonden de nu als ‘stikstofarm’ geziene natuurgebieden. Hoogveen bestaande uit veenmos heeft stikstof nodig om te groeien en doet het nu beter dan verwacht werd, daar ligt eerder een waterprobleem en vrijwel geen stikstofprobleem.

De vraag is dus kunnen en willen we die stikstofarme natuur ten koste van alles behouden of maar liefst herstellen naar de situatie van p.m. 1850, wat het streven lijkt te zijn? En dat met ‘natuurlijke’ ontwikkeling. Dat is gewoon onmogelijk of we moeten terug naar een economie zoals destijds, dat is volgens de PVV pure romantiek. Laat de natuur zich ontwikkelen tot een natuur die past bij de huidige economie, en dat is er een met meer bos, goed voor de luchtkwaliteit en voor verkoeling van het klimaat.

Politiek, bestuur en wetenschap hebben nu van deze N2000-regelgeving een onoplosbare puzzel gemaakt die ze op basis van veel giswerk en vooropgezette meningen wensen op te lossen. Zo is de relatie tussen uitstoot en depositie van stikstof die gehanteerd wordt in de gehanteerde modellen uiterst onzeker. De uitstoot door de landbouw wordt als hoofdveroorzaker gezien maar in 2012 heeft er al een onderzoek plaatsgevonden door Janklaas Santing (WUR) met bio-indicatoren waaruit blijkt dat de depositie van veehouderij vooral dicht rondom de stal plaatsvind (tot max. 400 m) en de modellen ook géén rekening houden met de minimum ammoniakconcentratie waaronder geen opname door planten plaatvind. Citaat: “Hierdoor wordt een negatieve invloed van deze bedrijven op aanliggende natuurgebieden ten onrechte gesuggereerd.” Dit onderzoek heeft N.B. in Drenthe plaatsgevonden vlak ten noorden van het Dwingelderveld. Een bomenstrook tussen natuur en stal bleek de depositie ook sterk te reduceren. Het door RIVM gehanteerde rekenmodel klopt dus gewoon niet qua uitgangspunten. Maar juridisch blijft het gewoon in werking met alle kwalijke gevolgen voor Nederland. Andere landen gebruiken dit rekenmodel niet.

Het stikstof-N2000-probleem kan alleen opgelost worden door keuzes te maken. Bij de aanwijzing ervan hebben de provincies uitdrukkelijk geëist van het Rijk ‘dat de doelen realistisch en haalbaar moeten zijn’. Dat wordt nu gelogenstraft en is niet houdbaar als je de hele economie moet platleggen zoals nu gebeurt. De stikstofgevoelige N2000-gebieden zullen hun formele status ontnomen dienen te worden, wegens gebleken onhoudbaarheid.

Sommige invloedrijke partijen willen de veestapel terugbrengen, zoals D66 met 50% en Greenpeace met 75% vermindering. En onze regering heeft inmiddels uitkoopregelingen gestart om veehouderijen op te kopen en de stikstofrechten door te halen. Ook het opkopen van stikstofrechten van boerenbedrijven door andere sectoren (extern salderen) vormt een grote bedreiging voor de agrarische sector, werkgelegenheid en onze voedselvoorziening.
De PVV is hier sterk op tegen, wij willen volledig behoud van onze boerenstand, nodig voor behoud van werkgelegenheid, de voedselvoorziening en behoud van het Drentse landschap!
Maar de positie van het boerensector staat onder nu stérk onder druk. In de laatste brief van Min. Ollongren over de NOVI (Nederlandse Omgevingsvisie) staat wat allemaal aanslagen zal gaan doen op ons boerenlandschap: Woningbouw (vanwege verwachte immigratie moeten er 1 miljoen woningen tot 2035 bijgebouwd worden), Energietransitie (Windturbineparken en Zonneakkers), Natuuruitbreiding (volgens afspraken nog 41.000 ha te gaan in NL), compensatie boskap in N2000-gebieden (vanwege gekapte bossen daar N.B.), extra Bomenstrategie (tbv. CO2 vastlegging, energieopwekking en biodiversiteit), bufferzones om N2000-gebieden, nieuwe bedrijventerreinen (o.a. voor Logistieke Distributiecentra), etc.

Zo gezien komt de stikstofcrisis heel goed van pas in de linkse politiek.
Daarom zeggen wij: WEG ERMEE, STEM PVV!!

Bert Vorenkamp, Statenlid PVV Drenthe, 11 mei 2020

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief