Energieagenda 2016-2020: een fictie

De PVV-fractie heeft op de laatste Commissievergadering Omgevingsbeleid (OGB) gesteld dat de energiedoelstellingen van NL en Drenthe onhaalbaar zijn, gewoon een fictie!

Het doel is 20% vermindering van broeikasgassen, daaronder wordt eigenlijk CO2 verstaan, zo vatten we dat maar op, in de 30 jaar tussen 1990 en 2020. Dit door 10% op ons energieverbruik te besparen en 14% duurzaam lokaal op te wekken. Windenergie wordt voor het laatste momenteel massaal ingezet in NL want zonne-energie en biovergisting, geothermie etc. kunnen maar een marginaal aandeel leveren lijkt het. Het doel gaat nog veel verder op termijn want het kabinet wil in 2050 een voor 100% duurzame energievoorziening.
Dat zijn voor Nederland en Drenthe voor 2020 als voor 2050 onhaalbare duurzaamheids-doelstellingen. Het CPB (Centraal Planbureau), CBS (Centraal Bureau Statistiek) en het RPB (Ruimtelijk Planbureau) hebben de haalbaarheid m.b.t. de 20% doelstellingen voor 2020 van het Energieakkoord al in 2014 onderuitgehaald (rapport 2014).

Deze Groene revolutie bestaat eigenlijk uit 2 delen: de Duurzaamheidsdoelstellingen, die vooropgezet worden, met daarachter de CO2 doelstellingen. Daar gaat het eigenlijk om! Die moet nl. zorgen voor de zgn. klimaatbestendigheid. Die is weer nodig om de aarde te redden van de apocalyps volgens de ideologie van de onbewezen Menselijke Klimaat-opwarmingshypothese. Maar goed laten we die hypothese hier nu maar even buiten beschouwing laten.
Blijft toch staan dat duurzaamheidsmaatregelen goed zouden moeten zijn voor de broeikasgas-vermindering, dus de CO2-uitstoot vermindering, kortweg CO2-besparing. Zou je denken toch?

Helaas werken ze in de praktijk niet zo uit:
onze energiebehoefte bestaat momenteel maar voor 17% uit elektrische energie, de rest is warmte opwekking en overige energie is voor transport, landbouw en industrieel gebruik. Het is al heel moeilijk om die 17% aan elektrische energie duurzaam te maken, dat wordt in NL en Drenthe n.l. grotendeels weersafhankelijke energie: windenergie en zonne-energie, die hebben momenteel nog een marginaal aandeel maar de rest is ècht marginaal. Het is nog véél moeilijker en duurder om de overige energiebehoefte zoals voor transport duurzaam te maken, want dan komt energieopslag om de hoek kijken.

Deze weersafhankelijke energiebronnen waar in NL zo de hoop op is gevestigd zullen mogelijk wel duurzaam (maar dan wel duur zijn) maar géén CO2 besparen: in Duitsland en Denemarken (onze grote voorbeelden toch) heeft de toename in met name de windenergie (zie de onderstaande grafiek) niet tot CO2-productie-afname geleid maar tot een TOENAME! Daar zijn allerlei redenen voor, met name dat de conventionele centrales onmisbaar blijven voor dalopvang, dus voor het garanderen van de leverzekerheid. Theoretisch kan weersafhankelijke energie slechts 20% van het netto-geleverde productie vermogen vervangen, doordat de effectiviteit van de garanderende conventionele centrales sterk verminderd!! Dat is uitgerekend door de NLVOW op basis analyse van jarenlange productiegegevens van de windparken in West-Europa.

 Windstroom vs CO2 productie

Wat levert die Energietransitie van Nederland volgens het ministerie van Econ.zaken dan op voor het klimaat: let wel niet volgens de PVV maar volgens de Nederlandse regering. Staatssecr. Sjaron Dijksma heeft in een bijlage bij een kamerbrief (BSK-201677286) i.v.m. het hoger beroep van de Staat tegen de uitspraak van de Haagse rechtbank (24 juni 2015) inzake de Urgenda-eis gesteld: dat de 9% extra duurzaamheidseis van Urgenda (t.o.v. de doelstelling voor 2023 van 16%) volgens de modelberekeningen slechts 0,000045 graad Celsius minder wereldwijde opwarming ten gevolge zal hebben: dat houdt meteen in dat de doelstelling van 16% in 2023 slechts in 0,00008 gr Celsius (=0,000045 x 16 / 9 als lineaire extrapolatie, wiskundig gezien toegestaan vanwege kleine verschillen in effect) minder temp. stijging zal resulteren volgens de modellen. De staatssecretaris geeft daar bij aan dat zulke kleine effecten wegvallen tegen alle onzekerheden die met dergelijke modelberekeningen samenhangen: dus GEEN meetbaar effect op de klimaatverandering. Nu wordt het effect van de hele Energietransitie dus door het ministerie van EZ aldus op nihil resp. verwaarloosbaar ingeschat en dat in een juridisch document! Daar mogen en moeten we toch conclusies uit trekken voor wat wij aan het doen zijn in Drenthe !!

Zijn de kosten voor onze huishoudens dan tenminste op te brengen? Helaas is ook hier geen haalbaar plaatje van te maken! Inmiddels is nu alleen al in 2016 voor 2500,- euro per huishouden aan groene verplichtingen aangegaan rechtstreeks via de energierekening te verhalen. Tot 2020 zal grofweg voor 12000,- euro per huishouden aan verplichtingen aangegaan worden, te voldoen per blauwe envelop en via de energienota, totaal p.m. 65 miljard. Tot 2050 wordt door de Groene-Rekenkamer berekend dat de kosten alleen al voor de geplande Windturbineparken op land en in zee een bedrag tussen de ruim 1000 miljard en de 2000 miljard aan verplichtingen nodig zal zijn als men de 100% duurzame energievoorziening wil doorzetten, en dat resulterend in nog grotere CO2 uitstoot dan zonder deze transitie. Een transitie die je vooral een kostentransitie kunt noemen: van voor de huishoudens te overziene kosten naar een onbetaalbaar niveau. Dat geld zullen onze huishoudens gewoon niet kunnen opbrengen en dus ook niet gaan opbrengen. Die kosten voor huishoudens van het Energieakkoord tot 2020 worden door de Groene rekenkamer op tussen de €250,- en €400,- per maand berekend en de kosten voor de gewenste totaal duurzame energie in Nederland (doel: in 2050 te realiseren) bedragen een veelvoud hiervan! Volgens de PVV-fractie is dit rampzalig voor de modale huishoudens en ons bedrijfsleven als dit doorgezet wordt.

Opslag van weersafhankelijke energie zou de oplossing gaan bieden aldus de milieu-apologeten: echter voorgerekend kan worden dat door de opslag van deze energie t.b.v. de leverzekerheid door b.v. waterkrachtopslag in stuwmeren (de goedkoopste vorm van opslag) nog veel en veel duurder wordt: per opgeslagen Kwh kost de goedkoopste opslag (in de vorm van waterkracht, maar niet voor Nederland haalbaar) al gauw 5 ct. per opgeslagen Kwh plus de noodzakelijke investeringen voor te leveren vermogen. Maar de elektriciteit zal om deze kosten te dekken hierdoor al gauw minimaal verdubbelen qua prijs (optimisten rekenen dat 2 dagen opslag van het dagelijkse energieverbruik nodig zou zijn, blijkbaar duurt windstilte nooit langer dan een paar dagen, maar zou het KNMI dat ook weten?). Opslag in de vorm van cellen of waterstof etc. is peperduur en gaat gepaard met véél grotere energieverliezen dan hydrologische opslag. Berekend is [door ir. Theo Wolters] dat de stroomprijs uit die opslagvorm mogelijk wel 18x de huidige stroomprijs zal bedragen. De PVV-fractie beschouwd dit daarom allemaal als fantasie-oplossingen.

Ook de opslag van elektrische energie in auto-cellen van elektrische auto’s als oplossing is een fabeltje: berekeningen geven aan dat al gauw het hele Nederlandse wagenpark elektrisch zou moeten zijn en die moet dan s’avonds merendeels aan het net ingeplugd zijn en dan nog kan niet meer dan 4% van de totale energievoorziening hiermee gedekt worden.
Dan hebben we het nog niet gehad over de stabiliteitsproblemen die weersafhankelijke energie met zich meebrengt, vraagt u dat maar eens na in Zuid-Australië waar ze zich op deze duurzame energie hebben gestort maar waar de leverzekerheid sterk is verminderd. Ook hebben we het nog niet gehad over voor deze energievorm noodzakelijke verandering van een stervormige elektriciteitsvoorziening naar een maasvormig netwerk. Kosten nog niet te becijferen, wel dat dit om vele miljarden gaat.

Samenvattend: het huidige energieprogramma volgens de afspraken van het ondemocratisch tot stand gekomen Energieakkoord dient direct gestopt te worden want:
- alle elektrische energie duurzaam maken is onhaalbaar laat staan alle energie
- er wordt door de huidige duurzaamheidstransitie geen CO2 bespaart
- de kosten zijn sterk oplopend en door onze huishoudens en bedrijven niet op te brengen
- de leverzekerheid van energie komt op de helling, voor onze economie heel erg slecht
- er zijn kostbare netwerkaanpassingen nodig, waarvan niemand nog weet of en hoe dit gaat functioneren

Daarom wil de PVV-fractie een echte en haalbare oplossing op termijn voorstellen: we moeten naar een duurzame maar wel betaalbare en in het huidige netwerk inpasbare oplossing. Laat het gezond verstand zegevieren. Laten we de huidige duurzaamheidstransitie stopzetten, levert tenslotte geen CO2-besparing, economisch niet haalbaar en met vele andere problemen omgeven. Laat ons investeren in Gesmolten-zout-reactoren op Thorium. Zoals door de PVV in de commissie OGB aangegeven zijn die in ontwikkeling, worden er in de wereld al een paar gebouwd en kunnen ze voor duizenden jaren alle benodigde energie op aarde CO2-loos leveren. Ze verbranden hun eigen kernafval en kunnen zelfs bestaand opgeslagen hoogradioactief kernafval verbranden en dat omzetten in nuttige energie. Bovendien zijn deze centrales snel op en af-schakelbaar waardoor ze beter gecombineerd kunnen worden met weersafhankelijke energieopwekking (zoals bv. zonnepanelen) dan de huidige conventionele centrales. En wat het resterende kernafval van een Thorium-centrale betreft die heeft geen gemiddelde opslagtijd nodig van 100.000 jaar maar van 300 jaar.
2 week geleden is er door de VVD en PVV-fractie van Overijssel in het Provinciehuis te Zwolle een Thorium-avond gehouden waar ook een flink aantal de andere Drentse fracties vertegenwoordigd waren. Wij werden daar blij door verrast! Ir. Theo Wolters heeft daar een uitgebreide info verstrekt over gesmolten zout reactoren en Thorium als duurzame brandstof en er was een interessante discussie met een vertegenwoordiger van de anti-kernbeweging. De verstrekte informatie is wat onze fractie betreft voldoende om in navolging van VVD en PVV Overijssel te pleiten om het onderzoek naar Thorium-reactoren van de TU-Delft van Prof. Jan Leen Kloosterman te subsidiëren. Dit is weliswaar alleen een materiaalonderzoek maar je moet een eerste stap maken. Het is te gek voor woorden dat voor dit onderzoek maar 2 miljoen euro beschikbaar is terwijl er tientallen miljarden in winturbineparken gestoken gaat worden!

Uitleg Thorium reactor door ir. Theo WoltersUitleg ir. Theo Wolters over veilige Thorium-reactoren

Mening Bert Vorenkamp 7-juni-2016 bij de Drentse Energieagenda 2016-2020