Laten we eens een sigarendoosberekening maken over de kosten van de Klimaatwet en de daaruit voortvloeiende Energietransitie en laten we dat eens op een gematigde manier doen door ervan uit te gaan dat deze stopt bij de eerste 80% van de noodzakelijke realisatie. Dit omdat bekend is dat realiseren van de laatste 20% aan kosten 80% van de totaalkosten vormt (o.a. opgave ing.bureaus bouw).

Nu worden de totale kosten voor volledig (98%) CO2-neutraal worden (niet d.m.v. certificaten maar in de reële-praktijk) door meerdere partijen (Groene Rekenkamer, CE-Delft, Climategate etc.) geschat op bedragen als: 50 miljard/jaar x 31jr (tot 2050) = 1500 miljard, of tussen de 700-1000 miljard etc. Laten we uitgaan van een gematigd totaal aan kosten van 800 miljard over 31 jaar.

Dat zou uitkomen aan kosten voor onze huishoudens op 800 miljard / 7,8 miljoen huishoudens = totaal 102.500,- Euro / 31 jaar = 3300,- / jaar aan meerkosten vanaf nu en dat voor ieder huishouden in Nederland. Als dit kostenniveau dit jaar of de eerste jaren nog niet bereikt wordt zal dit later ingehaald gaan worden door oplopende kosten.
Gaan we uit van de 20%’s regel (dat we niet verder gaan dan de 80% eenvoudig te bereiken maatregelen (maar dan halen we dus de wettelijke doelen niet WVA!) dan komen we op 660,- per jaar per huishouden vanaf nu. Duidelijk wordt: de 335,- verhoging van de jaarlijkse energierekening is nog maar een begin!

Deze kosten zullen door onze huishoudens deels direct (investeringen, energietoeslagen) en deels indirect (belastingen en doorberekend in consumentenprijzen door het bedrijfsleven) opgebracht moeten gaan worden.

Gaan we ervan uit dat de ‘absolute minima’ in Nederland (CBS: deel huishoudens met laag inkomen is 13,9%) deze meerkosten niet hoeven op te brengen, omdat een lager besteedbaar inkomen onwenselijk geacht mag worden, dan betekend dat voor de modale inkomens en hoger een verhoging met 100/(100-13,9) = +16% op het gemiddelde: ofwel dit effect leidt tot

een effectief te verwachten verhoging voor modale en hogere inkomens van tenminste: 3828,- / jaar bij volledige realisatie, resp. 765,- / jaar bij 80% realisatie van het doel. Het zou er toekomstig wel eens tussen in uit kunnen komen, afhankelijk van welke ‘versnelling’ door de klimaat-alarmistische partijen wordt ingezet.

Opmerking: het effect van deze uitgaven/investeringen (in ‘Klimaat-afkoeling’) is nihil voor wat betreft het klimaat op aarde, want onmeetbaar omdat dit ligt in de orde van enkele duizendsten graad Celsius (en dan moeten wel álle landen meedoen, wat vermoedelijk niet zal gebeuren).

Aanvullend: sommige partijen, zoals CE-Delft, schatten het dubbele aan kosten in van wat hier als gematigde kostenraming is genomen. Indien dat realiteit wordt dienen alle bovengenoemde kosten per huishouden ongeveer verdubbeld te worden.

Disclaimer: Deze kostenberekening is uitdrúkkelijk gebaseerd op het vollédig slagen van deze (gedeeltelijke) transitie en dat er, ook tussentijds, géén neveneffecten zullen optreden zoals verlies aan werkgelegenheid door concurrentieverlies, verlies aan inkomen door voor continuïteit noodzakelijke maatregelen door organisaties en bedrijven en/of het instabiel worden van het energiesysteem zoals een regelmatig uitvallend elektriciteitsnet of niet bevoorraadde ‘tankstations’ etc. Helaas zijn deze uitgangspunten absoluut géén zekerheid! WVA!

Opiniestuk van Bert Vorenkamp over de 'Energietransitie'
d.d. 24-2-2019

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief